در باره استقلال افغانستان

::- متل وطنداران ازبک ما است که مي ګويند ( بير کله بير خيال )، به نظر من هيچ نوع استقلال وازادي افغانستان نه دارد ؟؟ کشور که نيم قرن زير چکمه هاي خونين امپرياليزم انګليس قرار داشت و هزار ها افغان با شرف وباعزت اين وطن به خاطر آزادي و استقلال و تماميت ارضي عيله انګريز جنګيدند و نه تنها که خون هموطنان ما سيل واري جاري شد بلکه نيم از خاک مارا زير نام خط منحوس ديورند زير سلطه و اشغال خود نګاه کرد ، و همان امان الله خان ازادي را از يوغ انګريز با تمام درايت ورشادت وافغانيت کمايي کرد ولي بعد ها زعبم و رهبر همين مجاهدين ، خاک فروش ووطن فروش به رهبري حبيالله سقاو انتقام انګريز ها را از امان الله خان ګرفت با وصف مقاومت ومردانګي اقوام وردک در منطقه دشت توپ عليحه لشکر سقاوو جنګيدند ولي سقاو به تطمع کردن وخربدن افغانها با پول انګريز ها در برابر وردک ها دوباره تعرض کردند و سقاو را به قدرت رساند ، امروز همان مجاهدين پيروان عقايد و مفکوره هاي ارتجاعي حبيب الله سقاو اين نوکران انګليس که زمينه اشغال افغانستان را به انګريز ها به رهبري ( احمد شاه مسعود – ولي مسعود – عبدالله عبدالله – قانوني – فهيم – بسمالله محمدي ) ، مساعد ساخت نه تنها که شرم و حيا نه دارند ، وغيرت افغاني خود را از دست دادند ، بايد دوباره زنده مي ساخت ؟؟ بر عکس در حضور همان دشمن تاريخي ( ګويا انګليس ها )، که بالاي تمام شونات در افغانستان حاکم است و عملا حضور دارند و سر تان حکومت مي نمايند و بالاي زندګي رسمي و دولت داري و فاميلي تان حکومت مي نمايند ، از کدام استقلال و آزادي ګپ مي زنيد ، از کدان خود اراديت ګپ مي زنيد ، هموطن بګذاريد همان مجاهدين زمان حضور انګليس ها و امروز همان مجا هدين که عليه روسها که اشغالګر بودند رزميدند ، امروز به ۴۸ کشور اشغالګر به سجده مي روند وبه زير پاي شان مي افتد ، خلاصه به نظر ما که ما هيچ نوع استقلا نه داريم ، زيرا همه چيز از طرف اشغالګران بالاي شاه شجاع اشرف غني و عبدالله ديکته مي شود ، نابود باد دشمنان افغانستان ، زنده باد ان افغان هاي که دوست ودشمن را تشخيص کرده مي تواند ؟؟؟