درخت پر شگوفه و آرزو ها

درخت پر شگوفه ام ترا نظاره دارم
از تو پر از طراوت و سبزهء نو بهارم
ز موج آن شگوفه های خوش و دلفریبت
جام می یی ز عشقم و طبعِ ترانه بارم
درخت پر شگوفه ام ، منبعِ شعر و شورم
از تو گل و ترانه های نو شگفته دارم
زان تن پر شگوفه و جلوه ی با شکوه تو
عشق منم سرور من ، عاشق بیقرارم
گر چه دلم گرفته بود ز عصر و اين زمانه
ليك ز روی خوب تو چون رخ لاله زارم
کاش که این زمانه ، چون تو نو و دگر شود
صلح چو خوش شگوفهء ، سر زند از دیارم
حاصل تو شگوفه است ، میوه ء آرزوي من
تا به ثمر همي رسی ، لحظه بسی شمارم

مهرو ماه مارچ ۲۰۱۸