درتحریم اقتصادی پاکستان ملت باید بسیج شود

داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ

حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی وعبداله عبداله  بکلی نا کام است و از یک طرف ضعف در مدیریت رهبری حکومت وحدت ملی بر همه وطنداران معلوم است ودر مبارزه با هراس افگنی وتروریستی نا رسائي ها در کدر رهبری مشاهده میشود واز طرف دیگر در مدت یازده ماه  حکومت نتوانست  که  یک برنامه منظم و یک خط مش سیاسی کارا وموثر وضع نماید ودر مسایل اقتصادی واجتماعی کشورقطعاً کاری از پیش برده نتوانست و وطنداران بخصوص جوانان ما برای آوردن یک پالیسی که بتواند بحال این بیچارگان توجه شود نا امید اند  شش الی هفت هزار جوانان ما هر روزکشور را به سرنوشت نامعلوم ترک میکنند و ملت از این حکومت دارند روز بروز فاصله میگیرند و طوریکه معلوم میشود ملت  افغان درجستجوی طریقی اند که چطور بتوانند از شراین حکومت بی کفایت رهايی یابند  ویا اقلاْ حکومت را مجبور سازند که در سیاست خوددر مقابل پاکستان تغیر بنیادی وارد سازد وملت بلاخره از حرکات جنایت کارانه پاکستان به ستوه آمده  به این نتیجه رسیدند که یک روش تازه دیگر را مقابل پاکستان عملی سازند واین روش عبارت از تحریم اقتصادی پاکستان است وافغانستان سالانه به مبلغ سه ملیارد دالر از پاکستان واردات دارد واگر تحریم اقتصادی پاکستان سرتاسری شود ضربه خیلی کاری به اقتصادی پاکستان  وارد خواهد آمد و پاکستان  شاید در سیاست تعرضانه خود در مقابل افغانستان تجدید نظر کند.

گرچه دراین چند روز اخیر بطور جسته وگریخته  میبینیم ومی شنویم که تحریم اقتصادی پاکستان درنشرات بلند گردیده ولی این حرکت  تا حال  منسجم نیست وباید صدای مردم سرتاسری شده وهمه وطنداران  متحداْ وجیبه ملی واسلامی دارند که از تحریم اقتصادی پاکستان حمایه وپشتیبانی نمایند ودر برآورده شدن این تحریم بطور موفقیت آمیز بایست  محصلین ٫دانشمندان نویسندگان وشبکه های اجتماعی انترنتی ٫ ودستگاه های نشراتی کشور٫روحانیون وعلمای دینی کشور صدای تحریم اقتصادی را درمقابل پاکستان بلند نموده ومردم  ما  رادر این حرکت مردمی بسیج  سازند .

به حیث یک شهروند افغان این را هم میدانم  که تحریم اقتصادی پاکستان موقتاْ  پیامت ها ی منفی را در برخواهد داشت ولی این پیامت ها  آنقدر بزرگ  نخواهد بود که کشور را فلج ساخته به سوی بحران بکشا ند دستگاه های اقتصادی کشور٫متصدیان  وسرمایه گزاران فوراْ دست بکارشده و طریق دیگری را جستجو میکنند بخصوص تولیداتی که به ان ضرورت است از کشورهای همجوار وارد میسازند واموالی که از پاکستان وارد میشود کشور همجوار این امول را هم تولید میکنند من یقین دارم که درظرف کمتر از یکسال به تدریج این مشکل رفع خواهد شد ودر خلال این مدت از ذخیره های که در مارکیت موجود است استفاده شده و کمبودی ها توسط تولیدات داخلی شاید با اندکی از کیفیت پا يئن تر وقیمت بلند تر جبران خواهد شد ولی درعوض تولید ات داخلی ما تقویه میشود. ما همه  بطوردست جمعی  اگر دست به هم داده وتحریم اقتصادی را مقابل پاکستان با یک عزم  جدی و قوی با یک حرکت سرتاسری مقابل پاکستان عملی سازیم با جرئت تمام بشما اطمینان خواهم داد دراین روش خود فائیق خواهیم شد .

اگر ملت ما بسیج نشود وحال بدین منوال پیش برود بالاخره پاکستان به هدف نهايي خودخواهد رسید و طالبان که به حیث ایجنت های پاکستان در افغانستان قتل وکشتار را راه اندازی کرده اند به قدرت رسیده ومملکت ما به حیث صوبه سرحد پنجم پاکستان در خواهد امد  واین بار رهائئ از چنگ پاکستان محال خواهد بود.

بار اول پاکستان موفق شد که طالبان را به قدرت برساند ولی چانس با ما افغان ها یاری نمود که  مرکز تجارتی  امریکا درنیویارک توسط اسامه بن لادان با هواپیما های امریکایی منهدام گردید و طالبان در این حادثه همدست بن لادان بود وواقعه نا گوار حمله تروریستی القاعده  به ملت امریکاه خیلی گران آمد و امریکاه راغافل گیرساخت  و مزید بر آن به شئون  سیاسی امریکاه برخورد وبرای آنکه احاده حیثیت در جهان کند  به تعداد چهل  کشورجهان را بسیج نمود وحملات هوائي راشروع وجت های جنگی امریکا  طالبان را در ظرف یک هفته  در افغانستان تار ومار کرد وحکومت طالبان بزودی سقوط واعضای بر جسته آن از کشورما فرار نمود وبه پاکستان متواری گشتند ٫ جنرال مشرف که یکی از حامیان سرسخت طالبان  در آن زمان بود  از ترس با امریکاه موافقت خودرا در حمله برضد طالبان ابراز نمود . وحتی میدان هوائی  نظامی شمسی را که میدان بخصوص برای طیارات جنگی در پاکستان بود در اختیارقوای هوائی امریکاه  گذاشت . و برای آنکه پاکستان خوش خدمتی خودرا برای امریکا نشان داده باشد چند عضو گروه طالبان را گرفتار وبه قوای امریکايي تسلیم کرد وامریکاه آین طالبان را رونه زندان در گوانتانوموبه نمود.

ما همه میدانیم که پاکستان قبل ازحمله  تروریستی القاعده  در نیویارک افغانستان را اشغال کرده بود واینکه افغانستان توسط امریکاه از تحت تسلط پاکستان رهائي یافت برای ملت افغان  یک مهجزه شد و پاکستانی ها  دراثر حملات امریکاه افغانستان را به این ترتیب  از دست دادند  وبه اصطلاح عام (غوره بدل ) ماندند ولی صبر را ازدست نداده واشغال دوباره افغانستان را سازمان جاسوسی آی اس آیهنوز هم به سر می پروارند ومنتظر روزی بودند  که قوای امریکاه افغانستان را ترک کند .

حال با بیرون شدن عساکر امریکاه  از افغانستان  و تشکیل یک حکومت ضعیف  ونا کارا بنام حکومت وحدت ملی  در افغانستان پاکستان بازهم خواب گذشته را دیده  و بازهم چانس خودرا ازمایش میکنند ودر صدد آن بر آمده  اند که افغانستان را تحت کنترول سیاسی وواقتصادی خود در آورد .

آی اس آی پاکستان با تجربه  وشناختی که از رهبران افغان دارد  و به این باوررسیده اند که از خلای سیاسی  حکومت یک بار دیگر سؤه استفاده نموده وایجنت های طالب را تجهیز کردند که حملات تروریستی را در افغانستان شروع وقراه وقصبات را یکی بعد دیگر توسط طالبان تصرف کنند که روحیات کشور را  به این ترتیب ضعیف ساخته وتوسط ترویستان طالب دوباره افغانستان را تحت اداره سیاسی واقتصادی خویش در آورند  واگر حکومت وحدت ملی اشتباهات  گذشته خودرا جبران نکند وبدون داشتن یک استراتیژی قوی سیاسی به مقابل پاکستان  نه ایستد دیر یا زود  ما کشور خودرا ازدست خواهیم داد . باید اردوی کشورتقویه شود ونقایصی که در اردو ایجاد شده هرچه زودتر تصحیح شود ویک وزیر دفاع که اهلیت وکفایت نظامی را داشته باشد انتخاب گردد وقوم وقوم بازی درنظام  کشور را بسوی بحران ونابودی میکشاند .

خطر جدی که  فعلاْ  حکومت وحدت ملی را تهدید میکند  در مرحله اول  ایجنت ها وجاسوسان  پاکستان است که در ارگ ریاست جمهوری جای گرفته وهر نوع پالیسی های دولت را به نوعی خنثی میسازند باید ارگ  از وجود جاسوسان پاکستان  پاک سازی شود .

باید یک اجماع ملی بوجود آمده ویک اتحاد سرتاسری بین اقوام ایجاد شود .

واز سوی دیگر ملت ما وظیفه دارد که حکومت وحدت ملی را که در عرصه سیاسی اقتصادی وپروبلم های اجتماعی  خیلی کوتا آمده با انتقادات سازنده  توسط شبکه های اجتماعی متوجه اشتباهات شان بسازند  بجز این راه دیگری نیست اگر این حکومت بر انداخته شود کشور روبه بحران عمیق  رفته یک انارشی مطلق در جامعه رونما خواهد شد  که  باز هم پاکستان از آن بهره برداری بزرگی خواهد نمود . باوجود نقایصی که در کدر رهبری  حکومت موجود است باید این بار یک شورای ملی با کفایت وبا اهلیت  انتخاب شود تا از روش های سیاسی این حکومت نا کارا  جلو گیری ویک توازن در مسایل حاد کشور بر قرار نماید . ملت باید متحداْ یک خیزش سرتاسری  رامقابل پاکستان ایجاد کند وهمه با یک صدا پاکستان را دشمن قسم خورده افغانستان شناسايي کنند ویک خیزش مردمی را ایجاد کنند .

کشور وملت در قدم اول متحداْ یک روش تحریم اقتصادی را درمقابل اموال پاکستان سازمان دهی نماید واگر پاکستان بازهم به اقدام ترویستی خود ادامه دهد باید مردم می توانند  شاهراه ها را مقابل لاری های بارکشی پاکستان  بنندند ودر هر ولایت  برای این لاری ها مزاحمت ایجاد کنند و اگر بازهم پاکستان به عمل تروریستی خود ادامه دهد  گزینه های دیگر هم است  که اقتصاد پاکستانی ها را به بحران دچار سازند . که بعداْ تذکر خواهم داد .