دانش و آزادی

بیا تا در جهان فکر ما طرح نوی سازیم
هر آنچه خام و فرسوده ست بنیادش بر اندازیم
هرآنچه در گروبگْرفته تار و پود جان ما
به تصمیم بسی والا، رها جان و بخود نازیم
هر آنچه چشم بینا را به نادیدن دهد فرمان
چنین فرمان کوری را میان آتش اندازیم
درآن فکری که خاموشی و سر افگندگی امراست
چنین اندیشه را نابود و مردانه سر افرازیم
هر آن فکری که ما را رو به دوران حجر سازد
خرد را پیشه و بر محو و نابودیش پردازیم
هر آن دستی که ما را دورازعصر و زمان سازد
ز هر بندش جدا و با جهان نو بیاغازیم
رهء آزده گی جوییم گر با درک و انسانیم
وگرنه با شکستیم و نگر هر لحظه می بازیم
نه مردی ، در اسارت بودن و با زور وزر باشد
و یا از پستی و بی عرضه گی ،دست هر طرف یازیم
جهان ما ز ما آزای و تدبیر میخواهد
که بی آزادی و دانش ، دوبال بستهء بازیم

مهرو ۲۵ اوکتوبر ۲۰۱۹