داد خواهی

امین الله مفکر امینی 2018-16-01

 

ای خـلق بخواب رفته برخیزیدکه وقت حساب است

بیسروساما نی مــــردم و میهـــــن خـــــــراب است

زور گـویی و قوم پرســـــتی شــــده بنـــــیاد قانون

داد خواهی ها را همه حاصل با مشت جواب اســت

خلـــــق شاکی انـد زطـــــالب والـــــــقاعده وداعــش این فتنه گران را بــــــا ارگ پــــیوند وحسـاب است

تا کی باشید هموطن گرسنه و بـا تــــــن عــــریـان

حـــق خود زکام ظالم گرفتن فــــرض و ثـواب است

مپندارید خـــــود غلامان و مـــــــرغ اسیــــرقفـــس

خشـم خلق طوفانیست که نه به باد ونه ســـیلاب است

صبر و قناعت ورضای حق گفته تا کـی خـــــــموش

خیزید حـــق ستانید که وقت حســاب وکــتـاب است

مفـــکر ســـــــخن حق گوید بــــــــربن هــــــیچ تعلق

که حق جلوه افروزبه زخــــورشید جهان تـــاب است