خطاب به رهبران واقعی و مسوولین احزاب سیاسی ملی و دیموکرات وطنپرست افغانستان!

اگر به اصالت و سترگی اندیشه و آرمان والای دیرینه و سوابق پاک انسانی تان که میراث پر افتخار بجا مانده ئ مبارزات بی امان پرچمداران عقب نا گرد و تسلیم ناشده ئ جنبش آزادیخواه و عدالت پسند – مترقی و استقلال طلب – پیشآهنگ و وطنپرست افغانستان است، می اندیشید و در این راستا مبارزه دارید، لطفا بخاطر حفط پرستیژ و شرف اندیشه و مبارزات سترگ انسانی و تحقق وحدت و همبستگی سیاسی خویش، وجود فزیکی و فکری افراد و عناصر مخرب و غلط اندیش وابسته به مقاصد ضد ملی دشمنان کشور که باعث افتراق و تشتت نیرو های سیاسی ملی و مترقی در افغانستان گردیده‌اند را، از سطوح پائین تا بالا شناسای و با افشای چهره های کثیف شان، از بدنه ئ تشکیلات مربوطه اخراج نمائید.
در غیر از آن وحدت و یکپارچگی کامل محال است و سراب.
سید عارف گهریک