ختم کار ثبت کاندیدان ریاست  جمهوری اینده افغانستان

محمدولی

از ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری ومعاونین شان برمی اید که کشور از چنگال کهنه کاران خلاصی ندارد. بازهمان چهره های تکراری(بدون یکی دوتیم انتخاباتی جدید) همان چهره های شناخته شده ومورد سوال همگانی خواسته اند با تقسیم در تیم های مختلف انتخاباتی درکنار یکی از برندگان جایگاهی برای شان تخصیص دهند . نه طرح نو ،نه شخص نوونه شعارنو دیده شود درکارزار انتخاباتی باز چه وعده های بلند وبالا داده ومردم ساده را فریب خواهند داد .

سجده سهو:
گروهی از جهادیون از تفکر واندیشه گذشته خود واتهامات علیه حنیف اتمر مبنی بر فاشیست بودن ،قوم پرست بودن،حامی تروریسم ونماینده طالب وداعش بودن او یکبارگی پشت پا زده بایک سجده سهو ازان گفته ها وکرده ها برامامت سیاسی او اقتدا کرده بردور وبرش حلقه زدند. اتمر که کدام بریدمن امنیت دولتی وعضو حزب حاکم وقت بود با چار تکبیر بر گذشته سیاسی(یاشاید عنصر نفوذی در دستگاه استخبارات وقت بوده باشد) پیش امامی سیاسی مقتدیانش را پذیرفت.

تداوم مود وفیشن و
خودنمائی های نوبدوران رسیدگی:
شخصیت ضعیف اغای عبدالله درپیشبردامور،طی دوران حکومت به اصطلاح وحدت ملی برای همه نمایان گردید،او بحدی غرق تجمل وپول دوستی است که قسمت اعظم تفکر وعملش را صرف همین دو اصل کرده است.
“مجله هفته”چاپ دهلی نو درشماره پانزدهم سال ۲۰۱۵ افشا کرد که ” عبدالله عبدالله رئیس کمیته اجرائیه افعانستان درسال ۱۹۹۰ فامیلش را به هند فرستاد… خانم ودختران عبدالله هنوز دریک محل مخفی وافشا ناشده بزندگی شان در هند ادامه میدهند”درنوشته اضافه شده است که مصارف انها از بودجه ریسرچ وتحلیل استخبارات هند زیر نظم مستقیم صدراعظم پرداخته میشود، مبلغ پرداخت ماهانه یک لک کلدار هندی میباشد.
The week 2015 page 21
اوکه در کشور مقام ریاست اجرائیه (درحقیقت مقام صدارت) را بعهده دارد خانواده اش را در پناه استخبارات خارج ومصارف ماهانه ان سپرده است.
هردو چشم تنگ دنیادار را
یا قناعت پرکند یا خاک گور

انا لله وانا الیه راجعون:
آغای حکمتیار با دو معاون نا شناخته خواسته است تاوزنه سیاسی اش رااز طریق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری معلوم نماید. همانطوریکه اغای سیاف درانتخابات ریاست جمهوری گذشته باگرفتن هفت فیصد ارا بخود امد وفهمید که مردم ازاو بیزاراند آغای حکمتیار نیز به چنین سرنوشت محتوم گرفتار خواهد شدوانگاه همچون سیاف شکست خورده باید عزلت نشین گوشه سیاست گردد وبر زندگی جنگی- سیاسی ۵۰ ساله خونینش بگوید :انا لله و انا الی راجعون.

کاندیدان بی بضاعت:
گروهی از کاندیدان که نه بضاعت پولی دارند ونه پشتوانه رای دهی روی دومعامله به ثبت نامهایشان پرداخته اند: یکی مطرح ساختن خودشان بحیث کاندید ریاست جمهوری و گرفتن این لقب در زندگی سیاسی ودیگری برای معامله پولی.
کاندیدان بی بضاعت تا نزدیکی های آغاز کار انتخابات مستقل عمل کرده بعدآ با تیمهای قوی کنار امده با گرفتن پول یا وعده کدام مقام به نفع ان تیم از کاندیدی شان میگذرند.

غنی ماند وحوضش
قلندرها بدورش:
آغای غنی صرفنطر از وعده های عوامفریبانه کامپاین ریاست جمهوری گذشته حالا با شعار دولت سازی میخواهد رای بدست اورد.
ضعف اغای غنی از ترکیب معاونینش هویداست.
متحدین آغای غنی ازاو بریده اند انهایکه میتوانستندارای قابل حساب برایش جمع کنند عمدتآ به تیم انتخاباتی اتمر وحمایت از کاندیدی اوتوسل جسته اند ،جنرال دوستم در کنار عبدالله قرارگرفته است.
جریان کار ریاست جمهوری آغای غنی که با تکبر وخود خواهی توام با عصبانیت وبد زبانی ادامه دارد نشان داد که او استعداد جلب همکاری دیگران را نداشته اراده گرا وخود محور است،اوفکر میکند که با اوردن چند جوان از خارج در اپارات ریاست جمهوری جوانان ازوی حمایت خواهند کرد اما دوران زمامداری اش بد ترین دوران برای نسل جوان بوده است ، فرارازکشور،بیکاری وتنگدستی جوانان وخانواده های انهارا سخت از وی روگردان ساخته است.
با همه شبهات ،بد بینی ها ونارضایتی ها از وضع موجودو برگردانندگان چرخ سیاسی کشور کسی بخواهد یا نخواهد همین ها اند که در حمایت دوگانه( حمایت قومی نه ملی وتفقد خارجیها وسفارت خانه ها یشان) باز باهزار خدعه ونیرنگ سکان اموررا بدست میگیرند وبرای پنج سال دیگر دررقابت وتخریب یکدیگر غرق کرده های گذشته میباشند.