حال سخنان مرا قبول مي کنيد يا نه ؟؟؟؟؟

 

هموطنام عزيز بار ها براي تان در سايت هاي افغاني در فيس بوک بسيار با تفصيلات و بسيار دقيق و شمرده نوشتم که امپرياليزم همام اژدهاي زهري و خون خوار است که همه چيز را در کشور هاي بيګانه شکار و قرط مي کند ، از بدو پيدايش شان مال و ثروت هاي منقول و غير منقول ديګر کشور ها را مي خورد وباز از ګو غدود را پس به کشور هاي که اشغال کرده يا به بهانه جنګ عليه تروريزم کشور هاي بيګانه را کمک مي نمايند  و بزرګان ، ريس سفيدان و ملا ها و طالب هاي کشور ما را در بدل پرداخت دالر هاي کاغذي پت و پنهان نوکر ومزدور خود مي سازد اين را مي ګويند ( نيو کلونياليزم )، ؟؟؟

براي تان نوشتم که براي چي همه سلاح وتخنيک محاربوي شما را تخريب و بمبارد نمود ؟؟؟

جواب :-. به خاطر که فرمايش پاکستان بود وپاکستان مي فهميد که اګر قواي مسلح زمان دکتور نجيبالله به حالش بماند فردا براي پا کستان درد سر ساز است ودر صورت که ادعاي لغو خط ديورند را بکند با داشتن کادر متخصص و تحصيل کرده و سلاح وتخنيک محاربوي مدرن در يک ماه تا در ياي اټک همه سرزمين هاي اجداد ونيکان  شان را ازاد مي نمايند ؟؟

از طرف ديګر امريکا بايد بازار بسيار عالي براي تخنيک فرسوده و ديمودي امريکا در افغانستان پيدا نمايند ، و در پهلوي اين در ګوش رهبران اشرار ګفتن که کمونست ها را از يک سر ډي ډي آر کنيد تا از يکطرف باز براي تان درد سر نه شوند واز طرف ديګر مجاهدين ګرسنه وګشنه چور و دزدي و چپاول ورشوت به عوض شان تعين شود. که هردو کار را به رهنمايي و امر و فرمان ( سي آي اي و رهبران اشرار و فرمان ، آي اس آي )، بالاي رهبران اشرار کثيف  و جنبش اسلامي اين ريش داران کلفت وبوي ناک انجام دادند، ، به نسل جوان وخاصتا به انهاي که در مارش و ميتنګ وګرد هم آي ها براي  رهبران و قوماندانان چپاولګر ودزد ورشوت ستان شان نعره تکبير و الله اکبر مي ګويند يک زره عقل ووجدان تان را به کار پرتين که دکتور نجيبالله براي تان قدرت سياسي ، امنيتي و اقتصادي خلاصه همه وطن وسرمايه را به شمول بانک ها ، پول و طلا و انتيک باب وموزيم ها وآرشيف

ګالري را دست ناخورده براي اشرار تسليم نمود ولي زمان ( ريش داران اين اشرار به کابل وحومه ان داخل شدند کابل به حمام خون تبديل وبه ويرانه تبديل شد )، اين کار به امر و فرمان رهبران مجاهدين با امر و فرمان سازمان هاي جهنمي استخباراتي امريکا و پاکستان ، ايران و عربستان سعدي عملي شد و تا حال ادامه دا رد؟؟

مردم به ګوش هاي خود بشنويد واز عمق دل باور کنيد که دشمنان ديروز وامروز تان کي ها بودند و هستند و باقي مي مانند ( رهبران تنظيم هاي  ۱۶ ګانه جهادي ، قوماندان هاي شان که همه جنرال وستر جنرالي ګرفتن ،وزرا ، معين ها ، والي ها قوماندان هاي حوظه هاي امنيتي پوليس وامنيت ملي ، ولسوالها و قوماندان هاي شان، قضات و څارنوالان ، در راس شان ريس جمهوران و ريس اجرايه )، قرار دارند ، نفر هاي حقاني و طالب وداعش نيز همان افراد و اشخاص همين تنظيم ها مي باشند، و امريکا به وساتط پاکستان همه اين کتګوري را  مادتا ومعنا حمايت مي نمايند ، زيرا اګر ، امريکا وعربستان سعدي و کشورهاي ديګر ناتو همه اين قاتلين را تربيت وتجهيز نه نمايند جنګ ختم مي شود و منافع امريکا وغرب که سالانه ۷۰ مليارد مفاد مي برد از کجا کند واز همين مفاد که از افغانستان به دست مي اورد مبلغ ۵ مليارد را به افغانستان مي دهد و ۷۰۰ ،۱ مليون را به پاکستان مي دهد تا فاميل هاي قوماندانان ورهبران وکميته هاي طالبان وداعش رابپردازند ؟؟

 حال فهميدين که امريکا دمب پاکستان را رها نمي کند، و يګان هموطن خوش باور ما که به تجزيه پاکستان دل خوش مي کند خواب است وخيال، از طرف ديګر پارلمان کفن کش افغانستان شريک تمام جرايم وجنايات در افغانستان هستند ، باز براي تان مي ګويم که امريکا را هرچه زودتر از کشور اخراج نماييد باهمه تشکيلات ناتو و آي ساف به شمول مشاورين شان ، آنهاي که از حضور امريکا خوش اند انها نيز نوکران ومزدوران امريکا و پاکستان هستند ، به ياد داشته باشيد که تا مجموعه فساد پيشه ګان که براي تان ذکر کردم در قدرت باشند روي امنيت وترقي وخوشبختي را نمي بينيد ؟؟؟؟