حالات او مولانا

د کامه وال صیب د یو شعر پر بنا

مېکدې کې د ساقي جام ته محتاج شي
رب چې وغواړي د ښکلو ارزاني کا

 یم تر اوسه لا هوښیارچې دوکه نه شم
د تقدیر د اوږد منزلونو مې شاکي کا

عجیبه راته ښکاره شوې نوې لوبې
هسې نه چې په دوکو مو لا ستي کا

تخیل خو د غزل اصلي تصویر دی
 د پښتو مخ دې پاک رب لا نوراني کا
————————–
شاعر : د. ص. سعیدی
۱۸ – ۱۱ – ۲۰۱۹