جنگ افغانستان ، دوکان پر منفعت برای همه

          نوشته ی : فروغی

     جنگ افغانستان  نه تنها برای سیاست بازان ، قوماندانان و رهبران افغانستان دوکان پرمنفعتی است ، بلکه برای همسایه گانِ حریص و کشورهای ناتو نیز سودآور و پر منفعت است .

       تراست ها و کارتل هایی که در پشت این جنگ قرار دارند ، ( از کمپنی های بزرگ تولید اسلحه و مهمات تا تامین کننده گان معیشت و لباس سربازان خارجی و داخلی و قاچاقبران مواد مخدر ) به همکاری دولت دست نشانده و مزدور کابل با ترفند ها و بهانه های مختلف ، این دوکان و بازار سودآور را گرم نگهمیدارند .

      با نگاهی موشگافانه به حوادث هفته های اخیر در می یابیم که حکومت کابل و حامیان امریکایی اش ، پیش از تدویراجلاس سالانه ی ناتو و تضمین کمک چند میلیارد دالری برای افغانستان تا سال 2024 ، مشترکاً تلاش نموده اند تا  دلایل و بهانه هایی برای داغ نگهداشتن تنور جنگ و جذب این میلیارد ها دالر آماده نمایند .

     امریکا با اعلام بمباردمان گویا مرکز خلافت داعش در ننگرهار، حضور داعش را در افغانستان ، بزرگتر و هیبتناک تر از پیش به نمایش گذاشت . و حکومت افغانستان با محاکمه کردن نمایشی یک وزیر سابق ، گرفتاری دوسه قوماندان و یک مافیای مواد مخدر و ایجاد مراکز تازه ی مبارزه با فساد ؛  ماهرانه سعی نموده اند تا توجه سایر کشورها را برای جذب میلیارد ها دالر تا سال 2024 جلب نمایند .

    هرگاه رهبران ناتو خود ریگ در کفش نداشته باشند باید از اشرف غنی و عبدالله عبدالله بپرسند که :  با وجود سرازیر شدن صدها میلیارد دالر به منطور تامین ثبات در افغانستان ، چرا تاهنوز در قریه قریه ی افغانستان نا امنی و جنگ جریان دارد ؟ چرا افغانستان هنوز در گندآب فساد و مواد مخدر غرق بوده و این کشور درکارفساد و قاچاق مواد مخدر ، بالاترین مقام را در میان کشور های جهان دارد ؟

    از هردو باید بپرسند که چرا مردم در دوران کار شما بی اتفاق تر و پارچه پارچه تر از پیش شده اند ؟

    به باور ناظران اوضاع افغانستان ، گرداننده گان ناتو هرگز از رهبران حکومت وحدت ملی بازخواست نخواهند نمود ؛ زیرا همه ریگ در کفش های شان دارند . و درست به همین دلیل است که تنور جنگ همچنان گرم نگهداشته شده ، بازهم کمک ها سرازیر و کیسه های دزدان داخلی و خارجی و مافیای مواد مخدر پر از زر خواهد شد .

    و مردم…

   ومردم همچنان نقش تماشاچی خوب را بازی خواهند نمود .