جفا

گلی بهار مرا بر مزار پاشیدند
دو آبیی نگه بر پای دار پاشیدند
به شامهای دل آسود یاد های غزل
هزار نکته ی اندوه بار پاشیدند

امین آریبل