جانِ جانان ایله گین شعر اوزبیکی

سین گوزل سن قامتینگ چون سرو، طوفان ایله گین

 باس قدم بیز لر تمانی سینه بریان ایله گین

داغ عشقینگ بار یورک گه کیل تماشا قیل صنم

صورتینگ نی کورستیب سین دیده حیران ایله گین

مین غریب گه آز نظر باق قیلمه سین جور و جفا

ناز بریب مهر و وفا لر دل نی شادان ایله گین

کوپ یورک تاش بولمه جانم آچ صورت نی ناز بیلن