ثمره بازی های دیروز افزایش جنایات امروز

فرهاد

مرگ است جدا از جمع یاران بودن

چون شاخه ای خشک بی بهاران بودن

لیکن به خدا کشنده تر از مرگ است

باز بچه دست نابکاران بودن                                         فانی

بیست وپنج سال قبل از امروز در هشتم ثور ادارات استخباراتی خارجی توانستند با انجام بازیهای ریا کارانه  وخصمانه سران  گروهها را به فرق ده ها میلیون مردم نصب از آن تاریخ تا امروز بنام پیروزی  تجلیل مینمایند!

مردم آگاهان امور قلم بدستان ازآن تاریخ تاالحال دیدگاهای خویش را در رابطه به عملکردها،دستاوردهای  تحول هشتم ثور 1371 وثمره آنرا بیان داشته اند.بخاطره آگاهی بیشتر وبهتر نسل جوان کشورلازم دیدم که یکبار دیگر نظر به اسناد ونوشته های قلم بدستان چند مثال از عملکردها دستاوردها بازیهای دیروز و افزایش جنایات امروزخدمت خوانندگان یادآور شوم .

با وجودیکه رهبری دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان در آغاز سال 1359با نشر اعلامیه بخاطر حل سیاسی افغانستان خواهان مذاکره با سران گروه ها زیر نظر سازمان ملل متحد شد.

از گروه های که استقلال عمل نداشتند طبق سناریوادارات استخبارات آی اس آی وغیره به کشتار مردم بیگناه آتش زدن مکاتب شهادت  علما روحانیون استادان معلمان کارگران دهقانان سران قبایل شخصیت های علمی اجتماعی فرهنگی افسران نظامی سربازان شاگردان قطع کردن هزارها کیلومتر لین های مخابرات برق انفجار پل ها بندهای برق تخریب شاهراه ها کانال های آبیاری آتش زدن خرمن های گندم از بین بردن کاریزهاهزاران موترهای باربری وشهری و وادار ساختن شهروندان غرض ترک محل مسکن ومهاجرت بخارج کشور غارت ثروت های مادی معنوی زیر نام مقدس جهاد انجام میدادند خواهان مذاکره و مصالحه به خاطره تامین صلح واقعی در کشور گردیدند گروه های متذکره زمانیکه در میدان های گرم مبارزه  با وجودی که  ده ها هزار جنایت کار عربی پاکستانی که در صف جنگ با آنها قرار داشتند توان مقاومت را از دست داده بازی های جدید را آغاز نمودند با مسلط شدن ستون پنجم به رهبری گورباچف این دشمن صلح و سوسیالزم وبشریت مترقی در حزب کمونیست اتحاد شوروی وقت زمینه برای آنها طوری مساعد گردید توانستند مطابق خواست  بازاران خویش به بازی های جدید رو آورند.

بجای اینکه مطابق اراده مردم عمل نمایند مطابق خواسته دشمنان مردم افغانستان عمل نموده!

چند مثال از نوشته کتاب عبدالوکیل وزیر خارجه وعضو پیرو سیاسی حزب وطن که تحت عنوان از پادشاهی مطلقه تا سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان صحفه704_جلد دوم سفرهای مجاهدین به مسکو.خدمت خوانندگان گرامی یاد آور میشوم.

سرانجام پس از تقریبا سه سال برآمدن قوای اتحاد شوروی از افغانستان برقراری مناسباتشان با مجاهدین فراهم شد چنانچه دولت شوروی هیات مجاهدین رابریاست برهان الدین ربانی از تاریخ 11-15 نوامبر سال1991 پنج ماه قبل از فروپاشی دولت جمهوری افغانستان غرض ملاقات به مسکو دعوت واز دوستان جدید خود پذیرایی گرم به عمل آورد.

اسد دورانی رئیس آی اس آی به تاریخ13 اکتوبربا مجددی گیلانی محمدی گلبدین ربانی احمدشاه نماینده سیاف ملاقات ودر مورد ترکیب هیات به شوروی با آنها صحبت نمود خالص وسیاف دراین ملاقات اشتراک نداشتند خالص در این رابطه گفته است که روسهای ظالم افغانها مظلوم اند باید آنها نزد ما بیایند احمدشاه نماینده سیاف نظر به هدایت سیاف در جلسه ابراز نکرد در آغاز درانی گفت که نتایج سفرهئیت مجاهدین به نبوبورک موفقانه بود واکنون هئیت دیگر تحت ریاست ربانی به مسکو سفرنماید لازم است درمورد ترکیب هئیت واجندا سفر تبادل نظر صورت گیرد مجددی در مخالفت به این تصمیم گفت که من رئیس جمهور هستم و قبلا با وزیر خارجه شوروی در نیویارک ملاقات نموده ام در راس هیات باید من باشم درانی در پاسخ گفت که این موضوع قبلا میان ما به تصویب رسیده است نباید آنرا تغییر داد درانی گفت شوروی ها اطلاع داده اند که در مذاکرات از جانب آنها وزیرخارجه شوروی شرکت خواهد کرد ضرورت به سطح رئیس جمهور نمیباشد در این وقت ربانی با اعصبانیت انتقاداز مجددی خواست تابه فیصله موافقه نماید گلبدین باشرایط سفر موافقه نمود وگفت که نماینده خود را تحت ریاست مجددی نخواهد فرستاد مباحثه به اندازه بین آنها بودکه مجددی از عصبانیت زیاد گیلاس دست خود را شکستاند محسنی کدام مطلب مهم را یاد آور نشد گیلانی بیشتر تلاش داشت تامجددی را راضی سازد و محمدی موضع غیر روشن داشت بعد از ساعت9 شب نواز شریف ، آصف نواز وجونیجو وزیر دولت در امور خارجه واکرم ذکی به این جلسه پیوستند نواز شریف بدون مقدمه اعلام داشت اطلاع یافتم که در مورد ترکیب هیات به موافقه رسیده اید درانی به تایید گفت که همه موافق اند که هیات تحت ریاست ربانی به مسکو سفرنماید به تاریخ14اکتوبر تمام رهبران تحت ریاست درانی در پشاور غرض ترتیب اجندای سفر هیات تشکیل جلسه دادند به تاریخ 14 اکتوبر مستشاردیداری که با شهریار داشت شهریار به وی  گفت که چرا ربانی رئیس هیات میباشد روی اینکه ربانی مورد تایید اکثریت تنظیم ها میباشد ازجانب دیگر شخص فوق العاده موثر در رابطه به رهایی زندانیان شوروی میباشد.

به تاریخ 14 اکتوبر صبغت الله مجددی ازطریق رحیم الله پسرش تقاضای ملاقات با سفیر شوروی نمود واین ملاقات در اقامتگاه مجددی در اسلام آباد صورت گرفت مجددی سفیر را به گرمی استقبال در آغوش گرفت وچندین بار بوسید در جریان با آواز لرزنده گریه آلود در تفاوت با ملاقات هایی قبلی به صورت پراکنده بی تسلسل با انگلیسی شکسته صحبت نمود گفت طوریکه اطلاع دارید من به نیویارک سفر بسیار موفقانه داشتم از ملاقاتم صمیمانه به شما بگویم که درما پروگرام های جدی قرار دارد ما در پاکستان آزاد ومستقل نیستم تمام احزاب در مقابل من به تلاش های آی اس آی به مخالفت برخاسته شما بخاطردارید که سال گذشته ما خواستیم به شوروی سفر نماییم ولی آی اس آی مانع من شد درانی با من رویه خشن نموده بعدا سیاف وخالص را نزد من فرستاد وآنها مرا تهدید نمودند پاکستان بدون مشوره با من هیات جهت اعزام به نیویارک ومسکو تشکیل داده ودر بازگشت سفر از نیویارک درانی با من برخورد خشن نمود وحتی فرصت گرفتن لباس های شخصی را برایم نداد میخواستم از نیویارک مستقیما به مسکو بروم اما درانی مرا تهدید از من خواست بدون ضیا وقت به پاکستان برگردم در بازگشت از نیویارک هیات ما مستقیما از میدان هوایی اسلام آباد نزد درانی انتقال داده شد و درانی در این ملاقات در مورد سفراز ما سوال نکرد گفت فعلا هیات دیگری به ریاست ربانی باید عازم مسکو گردد من در جواب گفتم که چرا شما از بنیادگرایان وگلبدین خیانت کار وقاتل مردم که مصروف خون ریزی هستند حمایت میکنید.

در صحفه 707کتاب متذکره هیات مجاهدین که سال ها ادعای خصومت دشمنی آشتی ناپذیری با اتحاد شوروی را می نمودند از تاریخ11-15 نوامبر به کمک و زمینه سازی پاکستان بخصوص اداره آی اس آی تنظیم صورت گرفت بالا خره تلاش های چندین ساله رهبری شوروی بطور پیگیر در زمینه فعالیت بودند نتیجه داد دور اول مذاکره سازنده با معاون بوریس ألسن رئیس جمهوربا مجاهدین صورت گرفت در ترکیب هیات شوروی برعلاوه مقامات عالی رتبه وزارت خارجه نماینده شورای عالی روسیه نیزعضویت داشت رئیس هیات مجاهدین برهان الدین ربانی به خبرنگاران اظهار داشت مذاکرات بسیار سازنده و امیدوار کننده بود دور دوم مذاکرات به تاریخ13 نوامبر مورد بحث قرار گیرد.

جانب مجاهدین در جهت حل وفصل مسئله افغانستان با رهبری شوروی برای ثبات منطقه با ید رژیم اسلامی در کابل مستقر گردد اتحاد شوروی باید تمام کمک های خود را به کابل بشمول کمک های اقتصادی قطع نماید هئیت مجاهدین مسئله برکناری رئیس جمهور نجییب الله را در صحبت با مقامات شوروی مطرح نموده به جانب شوروی پیشنهاد نمودند که اتحاد شوروی ازآنها دعوت نموده است از این رو باید اتحاد شوروی پیشنهادات جدید را برای حل مسئله افغانستان ارایه نماید سران مجاهدین به رهبری ربانی و نمایندگان دولت شوروی با نشر اعلامیه  قطع کمک های  اقتصادی مالی به دولت افغانستان و برکناری رئیس جمهور قانونی افغانستان تاکید گردیده بود به باور آگاهان نشر این اعلامیه مشترک یک اقدام نهایت خائنانه بر حق ملت افغانستان وتخطی از تمام از قوانین معیارهای حقوقی بین الملل و میدان دادن به تمام جنایت کاران داخلی بخاطر خون ریزی ها ی بیشتر چیز دیگری در پی نداشت بعد از آن وزارت خارجه افغانستان ومقامات ذیصلاح دولت جمهوری افغانستان فعالیت های دیپلوماتیک را با سران کشورها سازمانها وشخصیت های مستقل در داخل وخارج برقرار با تاسف سران  کشورهای بازیگر بجای تن دادن به واقعیت ها غرض حل مسله افغانستان با راه اندازی های خصمانه و جنایات بار خویش قضیه افغانستان را نسبت به گذشته پیچیده تر ساخته توانستند مرحوم دو کشور نجیب الله رئیس جمهور را وادار به استعفا نمایند در این رابطه نقش بازیهای خائنانه ای بین سیوان نماینده سازمان ملل متحد در رابطه به افغانستان و پاکستان مردم ما بخاطر دارند.

مرحوم داکتر نجیب الله به تاریخ 28حوت 1370با نشراعلامیه از مقامش استعفا گفت همین اکنون یک دور شدید مشوره ها را با آقای بین سیوان نماینده خاص جلالد لتماب سازمان ملل متحد جهت پیشبرد یک حل سیاسی مسئله افغانستان و پاکستان به انجام رسانیدیم. واین جانب حمایت کامل دولت را از مساعی سرمنشی  بخصوص گردهمایی افغانها که از جانب وی پیشنهاد شده اطمینان داده ام در اخیر گفت بار دیگر آمادگی خویش را تجدید مینمایم منافع افغانستان را بالاتر از تمام منافع شخصی و گروه ها دانسته جدا آرزومندم با سایر طرف ها نیز اقدامات مشابه را انجام بدهد و بعد از آن به تاریخ 5ثور شورای انتقالی مجاهدین در پاکستان تشکیل گردید و در راس آن صبغت الله مجددی تعیین شد و به تاریخ6 ثور به طرف کابل از راه زمین همرای همرانش که حامد کرزی شامل آن بود حرکت شب را درخانه یک قومندان در تنگی غاروسپری کردند!

وجرات نمیکردند که وارد شهر کابل شوند هیئت با صلاحیت دولت نزد آنها رفت مجددی و همراها نش از رفتن ودیدن مقامات بلند دولتی حیرت زده شده بعد از احوال پرسی ومصافحه مجددی و همرانش آرامش شان را یافتند.

مجددی از آمادگی دولت جمهوری افغانستان غرض انتقال قدرت سپاسگزاری نمود. گفت این دشمنان افغانستان بودند که در میان افغانها خصومت ودشمنی را دامن زدند. بعد از آن رهسپار شهر کابل در تالار دعوت های وزارت داخله مسئولین بلند پایه دولت از انتقال قدرت به مجاهدین استقبال نمودند هم چنان آنها آرزومندی های خویش را برای تامین صلح در کشور بیان نمودند عبدالواحد سرابی در یک قسمت بیانه اش گفت اکنون انتقال قدرت از دست عده افغان ها بدست عده دیگر که سالها باهم در گیرجنگ بودند بطور صلح آمیز صورت میگیرد چنین حادثه در تاریخ کشور کمتر اتفاق افتاده امیدواریم که صلح در کشور تامین جنگ  و برادر کشی در کشور خاتمه داده شود بعدا صبغت الله مجددی گفت اکنون نظام اسلامی در افغانستان برقرار میگردد باید تمام کدورت های گذشته را فراموش کنیم دست به دست هم داده در راه اعمار خرابی جنگها بپردازیم عفو عمومی را اعلان نموده هنوز مجددی و همراهانش وارد شهر کابل نشده بودند که جنگ های قدرت طلبی بین طرفداران حزب اسلامی حکمتیار و ربانی بخاطر تصاحب قدرت آغاز شد.

خلاصه اینکه تجربه خونین 25 سال که گذشت ثابت ساخت که سران گروه های مختلف که در کشورهای پاکستان و ایران مستقر بودند توان عملکرد مستقلانه را بخاطر انجام کارهای مناسب بخیر ملت افغانستان و دفاع از تمامیت ارضی استقلال حاکمیت ملی آرامی و آبادی مردم را نداشته و ندارند تشدید شدن جنگ های خونین در شهر کابل و سایر نقاط کشورکه ده ها هزار ها کشته ومعیوب و معلول به جا گذاشته غارت به ارزش هزار ها میلیارد دالر ثروت های مادی و معنوی کشور و مردم تخریب و مبدل ساختن هزاران چین تانگ و توپ صدها هزار میل سلاح های خفیف و تقبل ششصد بال طیاره های جنگی اکمالاتی کشفی به آهن کهنه استخراج غیر قانونی و غیر فنی هزاران معادن قطع جنگلات مثمر و غیر مثمر.

مبدل شدن کشور به پایگاه مافیای بین المل مواد مخدر میدان نبرد آزمایش انواع ایدولوژیها سلاح های پیشرفته زمینی و هوایی بازار مصرفی تهیه کننده مواد خام کشور های منطقه وجهان مبتلا شدن قریب سه میلیون به مواد مخدر افزایش جنایات آدم ربائی ها سرقت های مسلحانه تجاوز بالای عده کودکان زنان عدم تطبیق یکسان قانون و عدالت اجتماعی فقر بیسوادی انواع محرومیت ها دامن زدن انواع خشونت ها خانوادگی خصومت های قومی لسانی سمتی مذهبی تنظیمی حزبی قانون ستیزی فرهنگ ستیزی مردم ستیزی زن ستیزی گسترش فساد که سبب حیف و میل هشتاد فیصد ده ها میلیاردها دالر که زیر نام کمک به کشور ما سرازیر گردید کسر بیلانس تجارت واردات نود وپنج وصادرات پنج فیصد  پول شویی فرار مغزها مسلط شدن دشمنان سوگند خورده افغانستان در ساحه چهل فیصد خاک کشور مطابق نظر سنجی ها افزایش هزاران تن مواد مخدر قرار گرفتن افغانستان در بین هشت کشور فاسد جهان عدم حمایت از تولیدات داخلی از جمله تثبت مالیات غیر عادلانه که سبب ورشکست شدن ده ها هزار موسسات کوچک و بزرگ و مهاجرت میلیون ها کارگران ماهر گردید لیلام نمودن هزاران دستگاه های کوچک و بزرگ دولتی و مختلط به نرخ کاه ماش زیر بهانه خصوصی سازی استعمال بمب مادر توسط آمریکایی ها در ولسوالی اچین ننگرهار حمله بالایه شفاخانه چهار صد بستر ، قول اردوی 209 شاهین ، جنبش روشنایی در دهمزنگ ، منحل نمودن اردوی ملی افغانستان وغیره مشت نمونه خروار از عملکرد های گروه های متذکره از هشت ثور 1271 تا به حال بوده با تاسف هنوز هم جریان دارد که ثمره بازیهای دیروز وافزایش جنایت امروز میباشد اثبات ادعای ماست .

به باور ما زمان آن رسیده که تمام نیروهای سالم اندیش کشور با گرفتن درس عبرت از بازی های فوق ذکر دست دوستی را به سوی هم صادقانه دراز غرض کاهش بازی های متذکره وظایف ایمانی و وجدانی خویش را انجام دهند و نگذارند که کشور ومردم ما از این بیشتر قربانی هوس های بازیگران دیروز و امروز گردد.