ثمره بازیهای گروه های وابسته به اجانب!

(فرهاد)

ترحم بر پلنگ تیز دندان

ستم گاری بود بر گوسفندان

نظر به نوشته داشمندان هر دولتی که بر اساس پایه های بی عدالتی و نا برابری بنیانگذاری شده باشد حقوق مردم را غضب، آزادی و صلح را از آنها گرفته باشد نمیتواند ادعای مشروعیت و مرجعیت نماید.

مردم آن هیچگاه به آزادی، خوشی و رفاه دست پیدا نمیکند مگر آنکه مردم دست برادری و دوستی را سوی هم دراز و در کنار هم دیگر زندگی نمایند و از امکانات حقوق برابر برخوردار باشند.

تجربه تلخ خونین بیش از چهار دهه گذشته ثابت ساخت که گروه های جنگ افراز منحیث افزار خونین در اختیار ادارات استخباراتی کشور های منطقه و جهان قرار داشته طبق سناریو آنها زیر بهانه های مختلف میلیونها تن باشندگان این سرزمین را قربانی اهداف شوم کشور های متذکره نموده سرزمین جنت نشان مارا برای باشنده گان آن به جهنم مبدل ساخته اند. مبدل ساختن افغانستان به بزرگترین پایگاه مافیای بین اللملی مواد مخدر، آزمایش انواع سلاح های پیشرفته زمینی  و هوایی از جمله استعمال بم که به مادر بم ها شهرت داشت، آزمایش انواع ایدولوژی ها ، میدان نبرد، بازار مصرفی، و تهیه کننده مواد خام کشور های منطقه و جهان و معرفی شدن در ردیف چهار کشور فاسد جهان، غارت به ارزش هزاران میلیارد دالر ثروتهای مادی و معنوی از جمله آثار باستانی، معادن، و جنگلات آن غارت به خارج کشور انتقال و هنوز هم ادامه دارد.

بیش از شش میلیون تن به خارج کشور از ناحیه مشکلات اقتصادی و نا امنی ها مهاجرت نموده، سه میلیون تن به مواد مخدر مبتلا، هفتاد فیصد به امراض های روانی و فزیکی دچار گردیده، کسر بیلانس تجارت 94  فیصد یعنی صادرات 6 و واردات 94 فیصد در سالهای گذشته نشان داده بیش از یک هزار فابریکات بزرگ، کوچک و متوسط دولتی وو مختلط به نرخ کاه ماش لیلام به نسبت عدم حمایت از تولیدات داخلی از جمله تثبیت غیر عادلانه مالیات و کرایه های مارکیتهای دولتی، خصوصی، عدم توجه به اعمار سرد خانه ها، هنگر ها، دستگاهای پروسس و صدور میوه، مواد غذایی، صنایع دستی، قاچاق اسعار به خازج کشور، عدم جلوگیری از تورید اجناس و مواد کم کیفیت، نبود منابع قرضه دهنده با ربح عادلانه، حل نکردن مشکلات راه های ترانزیتی با کشور های همسایه، میلیونها دستگاه تولیدی بخصوص زراعت، مالداری، دامپروری، صنعتی، پیشه وری ورشکست گردیده است مشت نمونه خروار ثمره بازیهای گروه های متذکره میباشد.

به نسبت راه اندازی انتخابات ریاست جمهوری ، شوراهای ولایتی، پارلمانی طی نزده سال که با تقلب گسترده همراه بود گروه های وابسته به اجانب توانستن با انجام بازیهای خونین از جمله دامن زدن انواع خشونت های خانوادگی، و خصومت های قومی، لسانی، مذهبی، سمتی، حزبی، مردم ستیزی، قانون ستیزی، فرهنگ ستیزی، در نقاط کلیدی راه پیدا نمایند و کشور مارا به میدان نبرد بازی های سیاسی کشور های توسعه طلب و متجاوز آماده سازند.

چانه زنی های قدرت طلبی یک عده کاندیدان ریاست جمهوری، دید و بازدید سفیر های کشور های خارجی از کمیسیونهای انتخاباتی زیر بهانه های مختلف صورت گرفته اثبات ادعای ماست.

یکی از عوامل بزرگ دیگر دامن زدن بازی های فوق موجودیت اختلاف نظر بین سران قصر سفید و نظامیان آنها در رابطه به خروج قوت های شان از افغانستان میباشد در حالیکه ترامپ از خروج قوتهای نظامی امریکا از افغانستان به مردم امریکا وعده داده اما لوی دریستیز امریکا در دیداری که به تاریخ 20 ماه عقرب سال 1398 در کابل با مسؤلین داشت از حضور نظامیان امریکایی ها در چند سال آینده در افغانستان حرف زد و از مرکز آموزش هراس افگنان در پاکستان حرفی به زبان نیاورده افزود نمیخواهیم که افغانستان یکبار دیگر به مرکز هراس افگنان بر ضد امریکا مبدل گردد. در حالیکه همه جهانیان امریکا و متهدین آنرا از حمایت ترورستان، هراس افگنان متهم مینماید اگر چنین نیست پس چرا سه تن از قاتلین هزاران تن افغانان بیگناه به خواست نماینده امریکا از زندان افغانستان رها و احترامانه به دوبی انتقال داده شد. 

در نهایت امر گذشت زمان ثابت ساخت جنایات فوق که صورت گرفته ثمره بازیهای گروه های وابسته به اجانب و حامیان خارجی شان چبوده و میباشد. زمانی میتوان چالش های فوق را کاهش داد که موفق به یک دولت که به اساس خواستها و اراده اکثریت مردم ملت افغانستان به وجود آمده باشند و ضامن حقوق مسلم مردم بدون توجه به رنگ، نژاد، جنسیت یا اعتقادات آنها باشد نه گروه های وابسته به اجانب که سالهاست میلیونها مردم مارا قربانی اهداف شوم کشور کشایان و توسعه طلبان نموده اند.