ترور وحید مژده ، معمای استخباراتی دیگر …

        نوشته ی : فروغی

        وحید مژده یکی از تحلیلگران توانا ، فهیم و اندیشمند سیاسی افغانستان بود که ترور بیرحمانه او را من هم بشدت تقبیح مینمایم .

         طوری که معلوم است او در گذشته عضو حزب اسلامی و در زمان حاکمیت طالبان یکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه بود .

         او باساس ارتباطات نزدیکی که با مقامات بلند پایه ی طالبان داشت ، با ابراز نظریات صایب و دست اول  همیشه تحلیل های دقیق ، موثر و سمت دهنده ی فکری برای رسانه ها ارائه میکرد .

        آقای مژده که همواره در رسانه ها ظاهر میشد ، اساساً منقد حکومت و مخالف حضور امریکایی ها در افغانستان بود . نظریات او بیشتر به نفع طالبان بوده تا انتقاد از طالبان . او همواره میکوشید تا تصویر متفاوت تر و بهتری از طالبان ارائه نماید .

        او تحلیلگر توانایی بود که جنگ فکری موجود در افغانستان را که سازمانهای جهنمی استخباراتی براه انداخته اند ، بخوبی درک و شناسایی کرده بود . ایشان صاحب موقف مشخصی در درون این جنگ فکری بوده و حتا با ارائه ی نظریات اش در سمت دهی این جنگ فکری نقش آفرینی مینمود . و درست همین نقش آفرینی اش میتواند سبب ترور وی شده باشد .

       به باورمن تقابل منافع آزمندانه ی سازمانهای استخباراتی و گروههای شرور جنگی ، زمینه های ترور آقای مژده را فراهم نموده است .

       به یاد داریم که باری تلویزون یک افغانستان ، جریان مکالمه ی تلفنی آقای مژده را با یکی از رهبران طالبان برملا ساخت و باری هم متن مکالمه ی آقای مژده با رهبر شبکه ی حقانی درصفحه ی بی بی سی فارسی به نشر رسید که از متن هردو مکالمه بصراحت میتوان فهمید که ایشان با طالبان – بخصوص شبکه ی حقانی رابطه ی محکم و محرمی داشته است .

       بدون تردید کار با شبکه های تروریستی و استخباراتی با خطرات هلاکتباری هم میتواند همراه باشد . ارتباطات و تقابل منافع میان شبکه های تروریستی و گروههای جنگی مختلف ، تقابل منافع میان استخبارات کشورهای پاکستان ، افغانستان ، امریکا وغیره ؛ هرکدام میتواند زمینه ساز ترور تحلیلگر ورزیده و اندیشه ساز آقای مژده شده باشد .

        مشکل است حکم نمود که کدام بخش کار فکری – سیاسی آقای وحید مژده با اهداف و نیات کدام شبکه و نهاد استخباراتی یا کدام دولت و گروه جنگی در تقابل قرار گرفته بود که بالاخره سبب ترور ایشان گردید .