تدویر کنفرانس علمی ،پژوهشی درپیوند با وضعیت زنان  افغانستان 

بتاریخ ۲۹ سپتمبر ۲۰۱۸ کنفرانس اروپایی علمی ،پژوهشی از جانب همایش اروپایی زنان افغانستان وبه همکاری اتحادیه انجمن های افغانهای مقیم هالند با اشتراک کارشناسان ،فعالان حقوق زن وحقوق بشر ،شخصیت های علمی سیاسی ،وفرهنگی درشهر آرنهم کشور شاهی هالند برگزار گردید.
درکار کنفرانس مسوولین نهاد های مستقل کار با زنان،پیشسکوتان جنبش زن از کشور  های مختلف اروپایی حضور بهم رسانیده بودند.
 
کار کنفرانس به گردانندگی بانوان ورزیده یاسمین زیارمل وفتانه مقتدر به زبانهای پشتو ودری آغاز گردیده
،نخست داکتر شفیقه رزمنده ریس همایش اروپایی زنان افغانستان پژوهش خودرا درمورد حل مساله زن بمثابه ی یک پروسه سیاسی ومدیریت دولت برآن ارایه داشت.
وی با پیشکش نمودن ارقام وتحلیل جالب پایه های حقوقی ،ریشه های تاریخی مساله برابری زنان با مردان درکشور های اروپایی ودر سراسر جهان از جمله درافغانستان پرداخته وضمن ارزیابی تجارب تاریخی وراهکار های تجربه شده تاریخ بشریت  اظهار داشت که حل نهایی مساله برابری زنان ومردان تنها درصورت تامین صلح ،حکومت قانون ،تامین عدالت اجتماعی،مردم سالاری،حاکمیت نظام متعهد ملی وعادلانه که حقوق همه شهروندان اعم از زن ومرد را تضمین نماید و نظام سیاسی که زنان را بحیث مهندسین واجرا کنندگان برنامه های ملی برابری زنان بامردان به حساب بیآورد امکان پذیر است.
داکتر رزمنده همچنان به تشکل زنان در یک جنبش مستقل وغیر وابسته درکنار نیرو های دادخواه وترقی پسند که نیاز حیاتی شمرده می شود نیز تاکید ورزید.
بعدا ولی محمد شاهپور ریس اتحایه انجمن های  افغانها درهالند در پیوند با مشارکت اجتماعی  وفرهنگی وکار آفرینی های زنان درجامعه صحبت نموده وتحقیق مختصری درپیوند با دستاورد های دموکراتیک زنان در کشور های اروپایی ومسیر تکامل دموکراسی در اروپا را با اشتراک کنندگان شریک ساخت.
سپس داکتر حبیب منگل درمورد طرز تفکر سنتی وبازتاب آن بالای نقش وحضور زنان در جامعه صحبت نموده سنن نا پسندیده وعقب گرا را بحیث مانع حضور زنان در جامعه وعامل به حاشیه راندن آنان در خانواده وجامعه دانسته جهت رسیدن به داعیه زنانرا وظیفه یک دولت ملی ومترقی دانست.
سخنران بعدی داکتر فهیمه پوپل طی صحبتی توسعه ی نقش زنان درزندگی اجتماعی واقتصادی را به تحلیل گرفته وپژوهش خودرا دراین زمینه ارایه نمود.وی اظهار داشت که هیچگونه توسعه وانکشاف بدون  سهم وسیع وفعال زنان درجامعه امکان پذیر نیست.در ادامه کار کنفرانس داکتر نجیب مسیر درمورد مشارکت سیاسی زنان وحضور آنان در رده های تصمیم گیری وسطوح مختلف نظام بحیث شرط عمده ی ارتقا ونقش زنان در جامعه مطالب ارزشمندی را بیان داشته واز جمله حضور برجسته زنده یاد داکتر اناهیتا راتبزادرا در نظام سیاسی سالهای هشتاد وجنبش دموکراتیک زنان افغانستان بحیث تجارب مثبت ودستاورد های پیروزمند وچشمگیر زنان افغانستان دراین سالها ارزیابی نمود.
به تعقیت آن بانو عزیزه عنایت شاعر ونویسنده درپیوند باموقف وتعریف مقام زن در اسلام سخنرانی پژوهشی ودلچسپی را پیشکش نمود.
همچنان گردآوری های تحقیقی بانو داکتر حمیرا نگهت دستگیر زاده شاعر ونویسنده توانای کشور ومحترم بصیر دهزاد استاد حقوق وعلوم سیاسی نیز با اشتراک کنندگان کنفرانس شریک  ساخته شد.
در پایانی بخش اول کنفرانس کاندید علوم اجتماعی بانو آرزو فاروق که مصروف پژوهش درمورد وضعیت زنان در دانشگاه کمبریج لندن است بررسی های خودرا با اشتراک کنندگان کنفرانس درمیان گذاشت.
دربخش دوم کارکنفرانس اشتراک کنندگان دریک سیمینار تبادل تجارب با شیوه ها ومیتود های نهاد های مستقل کار با زنان که در صفوف همایش متشکل اند ،چالش وآسیب پذیری های جدید مطرح دربرابر زنان افغان رادرشرایط بیرون مرزی به تحلیل وارزیابی گرفته  وتجارب کاراین نهاد ها توسط بانو سهیلا زحمت ریس شورای سراسری زنان افغان در هالند،بانو پروین درویش ریس انجمن فرهنگی وکلتوری زنان هانوور،بانوسعیده طلوع ریس انجمن همبستگی زنان شهر اندوفن کشور شاهی هالند ،مرضیه جهش مسوول نهاد هالندی کار با زنان با اشتراک کنندگان کنفرانس شریک ساخته شد.
دراخیر کنفرانس پیام اشتراک کنندگان همایش اروپایی زنان افغانستان عنوانی زنان کشور توسط بانو یاسمین همسنگر سکرتر جنرال همایش اروپایی به خوانش گرفته شد که متن مکمل پیام بعدا به نشر میرسد
قابل یادآوری است که بانو مبتکر نسرین شالیزی ریس موسسه لذیز کیترینگ با سرویس غذای لذیزافغانی پذرایی از مهمانان واشتراک کنندگان را اسپانسر شده ودرپایان کنسرتی به سرایندگی هنرمند خوش آواز ویس امیری اجرا گردید.
قراراست داشته های این کنفرانس وگرد آورده های پژوهش گران بار آن به زودی به شکل رساله به چاپ برسد.
دفتر خبر رسانی همایش اروپایی زنان افغانستان