تدویرکنفرانس بخاطرگرامیداشت ازپنجمین سالگرد،زنده یادداکتراناهیتاراتبزاد

بتاریخ 8 سپتمبر2019ازسوی شورای سراسری زنان افغان درهالندکنفرانس یادبودوگرامیداشت ازپنجمین سالگرد،درگذشت زنده یادداکتراناهیتاراتبزاد یکی ازپیشکسوتان نهضت چپ دوکراتیک وبنیان گزارس.د.ز.ادرشهرآرنهم کشورشاهی هالندتدویریافت .

Voorbeeld van afbeelding

Voorbeeld van afbeelding

کارکنفرانس باگرداننده گی محترمه بانویاسمین همسنگرسکرترمسوول این شوراء آغازگردیده ،درابتدامحترمه بانوسهیلازحمت ریس این شوراضمن خیرمقدم وخوش آمدیدواظهارقدردانی ازحضوروسهم گیری هیات رهبری ، فعالین شورا وسایراشتراک کننده گان کنفرانس درمورد کارکردهاوشخصیت والای زنده یاد والای زنده داکتر اناهیتاراتبزادونشریه مجله «زنان افغانستان»

ارگان نشراتی سازمان دموکراتیک زنان افغانستان زیرنظرورهنمایی های سازنده زنده یادداکترراتبزاددرآن دوران یادآوری نمود.

Voorbeeld van afbeelding

Voorbeeld van afbeelding

بعدامحترم ولی محمد زیارمل مسوول تشکیلات شورااروپایی حزب آبادی دررابطه به کارنامه هاوفعالیت های هدفمند ودرخشان زنده یادداکتراناهیتابخاطررهایی زنان اززیریوغ استبداد سیاه

سلطنتی مفصلاتوضحات ارایه نموده وروی اثربخشی کارکردهای فراموش ناشدنی وی درحیات اجتماعی زنان ومردان درمقطع های مختلف تاریخ تاکید ورزید.

درادامه ء کنفرانس داکتر شفیقه رزمنده ریس همایش اروپایی زنان افغانستان ویکی ازهمکاران وهمرزمان نزدیک زنده یادداکتراناهیتاراتبزادپیرامون شخصیت بی نظیروچند بعدی وی مفصلا سخنرانی نموده وازخاطرات خویش بااین زن قهرمان وپرافتخارتاریخ معاصر کشوریاددانی نموده وراجع به جوانب مختلف کاری زنده یادداکتراناهیتا راتبزاد درحزب ،شورای مرکزی س.د.ز.ا،کمیته صلح وهمبستگی ،دروزارت خانه های کلیدیکشور درآنزمان توضیحات مفصل ارایه داشت.

متعاقبامحترم ولی محمدشاهپورریس اتحادیه ء انجمن های افغانها درهالند ضمن صحبت همه جانبه پیرامون فعالیت های تاریخی زنده یادداکتراناهیتا راتبزاد نظریات وپیشنهادات خویش در راه حفظوتحقق میراث گرانبهای معنوی همچوشخصیت ها،به اشترک کننده گان محفل شریک ساخت.

همچنان طی این کنفرانس بانوزرغونه ولی فعال حقوق زن،شاعرخوش قریحه کشورپیرامون کاروفعالیت برازنده زنده یادداکتراناهیتاراتبزادصحبت نموده وتقدیر نامه ء ستاد انتخاباتی خویش را

جهت قدردانی ازتلاشهای ارزشمند محترمه بانوسهیلازحمت برای وی اهدانمود.

برعلاوه درین کنفرانس محترم نورالدین همسنگرشاعروروزنامه نگارسابقه دار،محترم عبدالصمدکارمندفعال سیاسی واجتماعی ویکی ازمسوولین برنامه ء دریچه بهارتلویزیون جهانی

بهار،محترم عبدالبصیر دهزادمعاون انجمن حقوقدانان افغان دراروپاراجع به نقش تاریخی زنان درشوراهای سازمان دموکراتیک زنان افغانستان ومبارزه گسترده وقهرمانانه وی درشرایطدشوارخفقان آوررژیم سلطنتی سخنرانی نمودند.

برعلاوه پیام بانوزرغونه ژواک اعطاء یکی ازمدافعین حقوق زن توسط محترمه یاسمین زیارمل معاون شورای س.ز.ا.درهالندبه خوانش گرفت.

همچنان پیام ثبت شده محترم بانوداکترشکریه زمان آصفی فعال اجتماعی وسیاسی درکنفرانس به سمع اشتراک کننده گان رسانیده شد.

دراخیرمحترم داکترحبیب منگل فعال سیاسی واجتماعی ضمن ارزیابی کارکنفرانس پیرامون شخصیت برجسته وکارنامه های تابناک زنده یادداکترراتبزاددرزمینه های مختلف توضیحات داده وبابیان خاطرات خویش درعرصه ء فعالیت های سیاسی واجتماعی بازنده یادداکتراناهیتا راتبزاد،کارکنفرانس رامثبت وعالی ارزیابی نمود.

کنفرانس باصرف عصریه که ازطرف تعدادازفعالین این شوراتهیه وتدارک یافته بودپایان یافت.

گزارشگر: یاسمین همسنگر سکرترمسوول شورای سراسری زنان درافغان درهالند