تدویرجلسۀ نوبتی همایش اروپایی زنان افغانستان !

 

اخیراً جلسۀ هیات مدیرۀ همایش اروپایی زنان افغانستان تحت ریاست داکتر شفیقه  رزمنده رئیس همایش ازطریق دهکدۀ الکترونیکی تدویر یافت .

دراین جلسه اعضای هیات مدیره مسئولین نهاد ها تحت چترهمایش و تعداد از فعالین حقوق زن ازکشورهای مختلف اروپایی حضور یافته بودند

دراین اجتماع ازچگونگی  تدابیر به پیشوازهشتم مارچ روزهمبستگی جهانی زنان ازجانب نهادهای عضوهمایش بحث صورت گرفت وتقاضا گردید تا نهادهای  مذکور ازاین روز تاریخی تحت شعار” صلح توأم با حقوق بشری برای زنان افغانستان” تجلیل بعمل آرند وتاکید گردید که صلح نیازمبرم وخواست حیاتی  زنان بوده ودرهرگونه شرایط باید ازحقوق وازادی های برحق زنان دفاع وحمایت گردیده و درادامه مذکرات و توافقات با طالبان، نباید پایمال ومعامله گری ها قرار بگیرد.

درجلسه که بانو روشن سیرن  چهرۀ شناخته شده و یکی از پیشکسوتان نهضت داد خواهی زنان  کشورو رئیس نهاد آموزش حقوقی زنان ازطریق تیلفون وصل گردیده بود. داکتر شفیقه رزمنده رئیس همایش اروپایی زنان افغانستان ضمن یادآوری ازکار کردهای ارزشمند قبلی بانو روشن سیرن ازهمکاری  وی با همایش اروپایی زنان افغانستان تشکر و سپاسگزاری نمود .
وی برعلاوه درزمینه اهداف و برنامه های  انسانی همایش اروپایی زنان افغانستان بمثابۀ یک نهاد مستقل وغیر وابسته و متشکل از زنان آگاه وفعال عرصه  دفاع ازحقوق زنان دراروپا و افغانستان کمک کنندۀ خانواده ها واطفال ، صدا وسیمای متبارز زنان داد خواه وتحول طلب با اندیشه های مختلف  میباشد توضیحات لازم ارایه نمود .

بعدا ًروشن سیرن ضمن صحبت و یاد اوری ازفعالیت های  قبلی و جاری خویش بخاطر خدمت صادقانه به مردم و زنان زجر کشیده  میهن، از ارتباط با مسولین نهاد های همایش اروپایی زنان اظهار خرسندی نموده  حمایت و همکاری خویش را در زمینه های مختلف با همایش اروپایی زنان افغانستان ابراز داشت  که مورد استقبال گرم اشتراک کنند گان جلسه قرار گرفت .

درجریان جلسه بانوان هریک داکتر شفیقه  رزمنده، نسرین مفید، روشن سیرن ، یاسمین همسنگر، سهیلا زحمت ، عزیزه عنایت ، یاسمین زیارمل ، ماری حلیم ، داکتر برشنا ، پروین درویش، مرضیه جهش، صالحه بهلول، سیده  طلوع، زیبا یارقین ، فتانه مقتدر ولیلا وهاب، محبت نموده تدابیر وآماده گی های لازم نهاد های خویش را درامر تجلیل شایسته و با شکوه ازهشتم مارچ روز جهانی زن درکشورهای مختلف اروپایی ابرازداشتند .

جلسه  به امید تحقق پلانها  و پیروزی اهداف وبرنامه های سازندۀ همایش اروپایی زنان  افغانستان درجهت دفاع ازحقوق وآزادی های مسلم زنان زجر دیدۀ افغانستان  خاتمه پذیرفت .

              گزارشگرهمایش اروپایی زنان افغانستان