بیرق داد

 

بر باغ از بس رفته بیداد

که هر سپیداری

درآن یک چوبه ی دار!

این دار خونبار

فردا نگردد کاوه را

یک بیرق ِ داد؟

جعفر مرزوقی( برزین آذرمهر)