بياييد و راحت به بار آوريد

بياييد و راحت به بار آوريد
نه كه نفرت و انزجار آوريد
به اين سرزمين دود و تفنگ
گل و سبزه و لاله زار آوريد
جدال و نفاق و ضرر تا بكى؟
به ما عزت و افتخار آوريد
به اين ملك سرگشته شد سالها
غم و رنج و يا انتحار آوريد
وفاق و خلوص نيت را همى
به هر مرز و بوم و كنار آوريد
وفا و مروت ، اميد و سرود
بهر صبح و شام و سحار آوريد
چنين گر شود “واعظى” را شما
زمين و زمان و قرار آوريد

زبير واعظى