به وکلاي ولسي جرګه و مردم افغانستان در مورد خروج ناتو از افغانستان؟؟

 داکتر طاووس وردگ
( يک طرح است )
خروج امريکا با تمام کشورهاي ناتو به شمول مشاورين کشور هاي خارجي براي افغانستان بايد با تطبيق موادات ذيل عملي شود ::-
۱- لويه جرګه عنعنوي به حضور داشت شخصيت هاي مطرح وبا نفوذ کشور البته ريش سفيدان و خوانين غير جهادي  داير ګردد و روي موادات ذيل بحث نمايند ؟؟
اول ::- ريس جمهور موقت با کابينه جديد موقت ووالي هاي نو يا جديد که دزدان ورشوتخوران زمان کرزي واشرف غني در آن نه باشند تعين و براي فعلا نظام رياستي عملي شود ؟؟؟،
دوم ::- قواي مسلح ملي از نو احيا شود يعني دوره مکلفيت به مرور زمان در ظرف يک سال عملي وتطبيق شود که خلاي وظيفه ايجاد نه شود ، از افسران جنرال وډګروال متقاعد که قدرت فيزيکي خوب دارا باشند به حيث معلمين واستادان ومشاورين اعظمي در بدل معاش معين که اقلا ۳۰ – ۴۰ هزار افغاني باشد استخدام شوند ، نا ګفته نماند که براي سربازان هر هفته مبلغ ۵۰۰ افغاني پول جيب خرچ پرداخته شود ، و سه وقت غذاي سربازان و افسران يک قسم  پخته وتوزيع ګردد ، معاش ديګر براي سربازان داده نمي شود ؟؟؟
سوم ::- خلع سلاح عمومي ( وعام وتام ) ، به جنرال دوستم محول ګردد ، در تمام کشور بايد سلاح جارحه از غريب تا خان ، از مجاهد تا وکيل پارلمان از وزراي کابينه تا معاوني فعلي وسابقه رياست جمهوري جمع شود وهيچ کسي موتر عليحده به نام تعقيبي با خود برده نمي تواند وزير ووکيل پارلمان صرف ۲ نفر ګارد محافظ با عين موتر که خود جناب عالي استعمال مي کند از ان استفاده شود ، وباز کسي که از دشمن ترس دارد ودشمن دار است بايد وظيفه دولتي اجرا نه کند ؟؟؟
چهارم ::- تمام معادن فورا ملي اعلان ګردد واز چنګال تفنګ سالار ها و مجاهدين خارج شود ( يک قول اوردو”۳۰۰۰۰” نفري  در چوکات وزارت دفاع تحت نظر انجينران وزارت معادن براي محافظت ، استخراج وانتقال مواد توليد شده به محل پروسس از نو تشکيل ګردد ؟؟؟
پنجم ::- وزارت مواد مخدر لغو و در چوکات رياست عمومي امنيت ملي يک رياست عمومي موامخدر از نو تشکيل واز بعضي کارکنان پاک اين وزارت نيز استفاده ګردد ، ( چرس – ترياک – هيرويين )، در هلمند وديګر ولايات توسط مديران اين رياست به قيمت مناسب با اخذ ماليه زياد خريداري شود ودر ظر ف دو سال کشت بديل ترياک ( ګندم ، زعفران ، ګل ريحان )، کشت شود ؟؟؟؟
به قواي هوايي هليکوپتر هاي روسي – جت هاي سو، وتوپچي ( بي ايم ۲۱ ، اورګان ، لونا ، سکات   ، توچکه ، اسکندر ، خريداري ګردد ، سوال پيش  مي شود. که پول از کجا مي شود ؟؟؟؟ جواب :-. اګر حکومت موقت در راس خود آدم  پاک ، جدي ، افغان اصيل ، انتخاب  کرد او مي تواند ،به روسيه ((. ګاز طبعي. – ميوه خشک -. ميوه تازه وترکاري باب -. پوست حيوانات -پوست  قرقل -. سنګ هاي قيمتي – سمنت – ))، وغيره چيز ها تحويل نمايند ؟؟؟؟؟
جرګه عنعوي بايد در جمله اين کار ها به اعمار دو بند برق ( کوکچه   وکنرها )، توسط روسيه وچين تصو يب نمايند، ؟؟؟؟؟؟
نتيجه اين که خروج بيګانه ها براي وطن ما به هزار دليل  مفيد است وانهاي که بهانه ويا دلايل مي آورد آنها آشخوران ودانه خوران واجنټان استخبارات آمريکا و پاکستان اند ؟؟؟؟؟