به نبرد ضد -آمریکا بپیوندید

فرح نوتاش         جبهۀ جهانی ضد امپریالیست    قدرت زنان      وین  2.2.2019     

 

فرقی نمی کند که شما در کجای کرۀ زمین هستید، در آمریکا یا هر جای دیگر،

بیائید علیه امپریالیست آمریکا متشکل شویم.

فتنۀ جدید آمریکا برای ایجاد کودتا در ونزوئلا، باید هر کسی را به قیام برعلیه امپریالیست آمریکا بر انگیزاند.

بیائید علیه حرص بی پایان استعمار آمریکا، تجاوز و میلیتاریزم، (نظامی گری) تحریم و هر فتنه اش که موجب گرسنگی کشنده در کشور های دیگر می گردد بپاخیزیم.

زنده باد همبستگی کارگران جهان

با مقاومت ضد استعماری

کارگران شرکت نفت ونزوئلا

 

 

Printing and forwarding are the most important parts of the struggle against Imperialism.

 

Join the Anti-USA Campaign

Farah Notash       Worlds Anti-imperialist Front       Women’s Power

Vienna     2.2. 2019

 

No matter where you are, in the USA or other parts of the world,

get organized.

The new US imperialist plan to make a coup in Venezuela, should make anyone rise up against the US Imperialists.

Let us rise up against US colonialist greed, aggression, militarism, sanctions

 and all the games which cause 

MURDEROUS HUNGER in other lands.

Long live solidarity of the worlds’ workers with

Anti-colonialist resistance

of the Venezuelan Oil Company’ Workers