به مناسبت پنجاه ویکمین سالروزایجاد جمعیت دیموکراتیک خــلق ویا ایـــجاد  حــزب دیموکراتیک خلق افغانستان!

امین الله مفکر امینی         2016-01-01

اول ماه جنوری  سال 2016 عیسوی  که مصادف است بـه یازدهم
بـرج جدی سال 1343، یک باردیگر تاریخ رقم خورده ای میهن عزیزمابازرقم میــخورد یعنی بازدرپهلوی سایررویداد های تاریخی اش، ازبدو ایجاد دولتی بنام افغانستـا ن ویابهتربگویم اززمانه های که میهن فعلی ما افغانستان بنام آریایـــــــی
ویا سرزمین خراسان مسمی گردیده بود، رویداددیگری را که در تاریخ جنبشهای

راستــگرایانه ویا قسما چپ گرایانه سابقه ندارد،ایحاد اولین کنگره ای مــــوءسس
جمعیت دیموکراتیک خلق یاحزب دیموکراتیک خلق افغانستان رابحیث یـک جنبش واقعا چپ مترقی باخصلت ملی و دیموکراتیک دردلش زنده میسازد.               

ایجاد این حزب با آرمانهای شریفانه و انقلابی و انسانی اش، با موازین درخشان
اساسنامه و برنامه ای علما تنظیم شده اش پیوند نا گسستنی با ایجاد گران با خرد
آن یعنی رفقا هر یک نور محمد تره کی، رفیق گران ارج، صدیق ووفادار با مر
وحدت حزب و بخاطرایجاد یک حکومت ملــی ودیموکراتیک یعنی رفیق ببرک
کارمل و دیگراعضای کنگره ای موسس آن پیوند نا گسستنی دارد.                

تاریخ مبارزات این فرزندان صدیق بادیگررهبران جنبش مشروطه خواهان دور
اول و دوم و سوم  بشمول  کاروپیکار غازی امیر امان الله خـا ن تا جنبش ویش زلمییان وجنبش اتحادیهء آنزمان محصلین افغان پوهنتون کابل برهبری رفیــــق
ببرک کارمل وتازمان ایجاداولین کنگره ای موسس آن دریازدهم برج جدی سال 1343 درمنزل شهید نورمحمد تره کی واقع درشیرشاه مینه( کارتهء چارکابل)
وبعداهم با پیروزی انقلاب ثور 1357 ومراحل تکاملی آن 6  جــــد ی1358
وبهمین ترتیب تا زمان حاکمیت حزبی و دولتی رفیق گرامی دوکـتـورنجیب الله  شهید ریس حزب وطن،ازتاریخ پربارمیهن نه تنها نا پدید نمیشود بلکه روزتـــــا
روز تا روز پرتجلی تر نیز میگردد.                                                

لذا من این روزتاریخی  را به همه ای فرزندان صـدیق ووفادارآن ونیزبه همه ای
وطنپرستان وهمسنگران متحد ما،درعرصهء ملی وبین المللی تبریک عـرض مـی  میکنم وبروح و روان شهدای حزب و همه ای شهیدانی که واقعــا در راه حفــــــظ
نوامیس ملی و حریت و استقلال میهن چه در گذشته ها و چه حال، جــــام شهادت
نوشیده اند، درود میفرستم و جایگاه شانرا بهشت برین  از خداوند متــعال استدعا
میدارم .                                                                                    

باید مختصروبا شهامت انقلابی گفت که دستاوردهای این حزب قهرمانان وشهیدان اززمان ایجاد وآغاز مبارزات مخفی وعلنی اش وبا حاکمنیت حزبی و دولتی آن که
باانقلاب ثور 1357 ومراحل بعدی آن گره خورده خیلی زیاد است که  با تکراردر
تکرار نمیخواهم با عث ضخامت این  نوشتار مختصر گردم.                          

ولی اینرا باید تذکر داد بهمان اندازه ایکه مبارزات شریفانه ای این  مبارزین  یعنی
فرزندان صدیق ح د خ ا،  متحدین و همسنگران وفادارش  و حمایه ای وطنپرستان  آن کـه صرفا و صرفا بخاطرایجاد یک حکومت واقعا ملی  ومردمـی بود و جز این
هدف ویا اهداف نیک بشری ومردمی ، اهداف دیگری نداشتند، ازتاریخ پر بارمیهن نابود نمیشود به همان انــدازه  تسلــط نیرو های ارتجاعی ومذهبییون عاری ازدانش
وسُلطه گرایان مذهبی ، یعنی مجاهدین بنام ووابستگی های شان با دستگاه های سیا
و آی اس آی پاکستان، ایران و کشور های عربی در راس عربستان سعودی کـــــه
مردم و میهن آزاده ای ما را به خاک و خون نشاندند و با عث قتل ها، غارتگریهــا
آتش سوزی ها، فساد اداری، چور و چپاول و عصمت دریها،  وبا عصمت دختران
و پسران نا بالغ دست درازی کردنها و آخرالامربا عث مهاجــرشدن میلیون ها مردم میهن عزیز ما بکشور های اجنبی گردیده اند، نیزاز یاد مردمان شرافتمند و دینداران  واقعی میهن عزیز ما نمیرود.  مردمان شرافتمند و دیندار میهن این اســتیلا گــــران  مذهبی را  کــه با عث حاکمیت شان در هشتم ثور 1371 که سیاه تــرین دوره ا ی
تاریخ میهن  است گردید، از یاد نمیبرند .                                                          
همانطوریکه طورفشرده دربالا تذکردادیم که دستاورد های این حزب مردمی  بشمول شخصیت های جنبش مشروطه خواهان  دور اول ودوم و سوم بشمول امــیر امان الله خان غازی محصل استقلال سیاسی میهن خیلی  است،  بعضا نا بسامانیها افتراقا ت و
جدایی ها و فرکسیون و فرکسیون بازی و عدم وحدت کامل ایدیالوژیکی و سازما نی
نیز به صراحت بملاحظه رسیده است که بوحدت سازمانی و تشکیلاتی این حـــز ب
قهرمانان وشهیدان صدمه ای شدید وارد نمود تا بالاخره با عث سقوط حاکمیت حزبی
و دولتی آن گردید که البته عوامل دیگرداخلی وخارجی وتوطئه دشمنان آن درعرصه ملی و بین المللی نیز مطمع نظر میباشد .                                    

چشم بستن از آنها، خلاف صداقت و روحیه انقلابی فرزندان صدیق آن میباشــد . که
دراین موارد نویسنده گان و تحلیل گران سیاسی مربوط خانوادهء حزب دیموکراتیک
خلق افغانستان و بعدها حزب وطن و یا شاخه های جدا شده از بدنه ای حــزب واحد،
هرکدام بنابر شرایط زمانی و مکانی و سطح آگاهی سیاسی و ایدیالوژیکی شان، آثار
و نگاشته های تحلیلی و تفصیلی نیز دارند  وآنرا از طریق صفحات انترنتی ویامنابع
اطلاعات فردی و جمعی به سمع فرزندان حزب و یا هم میهنان رسانیده اند که ایـــن
نیز خصلت انقلابی و روحیه  انتقاد پذیری آنرا مشخص و برجسته میسازد.          

 

ولی یک چیز مُسلم است که با وجود کمی ها و کاستی هـــــــــــا ویا طُرفه رفتن ها، هیـــــچ حزب سیــــــــاسی و تشکیلاتی چپ انقلابی با چنین اهداف غایوی و انسانی درتاریخ میــــهن نبوده است که متضمن صلح و ثبات و متضمن حاکمیت و استقلال
ملی وحفظ نوامیس ملی میهن عزیز ما بوده باشد .                                                                                      

در اخیر میگوییم زنده و سر فراز باد حزب دیموکراتیک خلق افغانستان
نابود باد شمنان رنگارنگ مردم ومیهن در هر جاییکه اند                
نا بود باد دسته های غارتگر مجاهدین  بنام مردم و میهن هر جاییکه اند
شاد باد روح روان قهرمانان و شهیدان ورفتگان حزب محبوب مـــــــــــــا