بهار عمر !

امین الله مفکر امینی 2017-19-03

هر بهار عمر ما، بهـــاردیگراست

گهی خوش، گهی زغم مُضطراست

به هر حال آموخت طرز زنده گانی

گــر خواهیم ببـــــارآرد کـــامرانی

که این بهار زنده گی چند روزاست

عمر درتکاپوی این سازو سوز است

در این سازو سوز باید خـود آراست

چشم پوشیها ز آن، جمله خطـا ست

مفکر هر که آموخت طرز زیستـــن

دور باشد ز غــم ودرد، گریســــــن