او هم در جهادش اشتباه کرده است

احمد ولی مسعود پس از سفر پاکستان ضمن دیگر حرفهای…

یادی ازالنورمارکس، کمونیست انقلابی بی بدیل

به پیشواز 8 مارچ  جِنی جولیا النورمارکس،فرزند ششم و آخرینِ جنی…

شمارۀ 62 سوسیالیسم کارگری

 شمارۀ 62 سوسیالیسم کارگری نشریه سازمان سوسیالیست های کارگری…

وعده ای فردا

ای غم مسوز تاب شرارم نمانده است صبرم به آخر است…

زندگینامه اناهیتا راتبزاد

دکتور اناهیتا راتب زاد نخستین نماینده  زن درمجلس نماینده گان…

سی و ششمین سالگرد وفات مولانا داکتر محمد سعید «…

روز پنجشنبه  مورخ  « هفت حوت سال  ۱۳۹۹ هـ  ش…

ارث نیاکان

رسول پویان تـاکــی عـــزا و ولـولـه و دیــدۀ تـر است کودک به…

یادی از زنان مبارز

به پیشواز 8 مارچ روز همبستگی جهانی زنان کلارا آیزنرزتکین یکی…

افغانستان بزنگاۀ تروریزم و آوردگاۀ شبکه های استخباراتی

نویسنده: مهرالدین مشید پس از تهاجم شوروی به افغانستان، این کشور…

مجیب الرحمن ها ، باورهای فاسد و ظلم ها

مجیب الرحمان انصاری ، امام مسجد محله گازرگاه هرات باز…

آشتی ملی

پروفیسور نور محمد غفوری  تعریف و ماهیت آشتی ملی:  آشتی اصطلاح معمول…

شناختی از مارکسیزم

  نویسنده - ریچارد  دیود  ولف    ناشر - دیموکراسی درعمل                                                                                            گرداننده ازانگلیسی -…

رویکرد اشغالگران و نوکر شان با مظلومان هزاره 

افغانستانسوزی به بهانه ی کوچی و کوچی گری سلیمان کبیر نوری درین…

نوع جدیدی از بازرگانی

                   …

حزب دموکراتیک خلق افغانستان عبورازبحرانها ی سیاسی وتضاد های آشتی…

               حل تضاد های آشتی نا پذیر میان طبقات استثمارگرواستثمار شونده…

روز جهانی زبان مادری خجسته باد!

روز ۲۱ فبروري ازطرف یونسکو به عنوان روز جهانی زبان…

اتوماسیون و پایان سرمایه داری!؟

مارکسیست لنینیست امروز، برگردان: آمادور نویدی تهدید واقعی هوش مصنوعی و یادگیری…

فضای عشق

رسول پویان بـاز سـرو نـاز در مـیـدان جـولان می کند بید و…

قوماندان اعلی و مشاورامنیت ملی باید پاسخگو باشند

نوشته ی : اسماعیل فروغی    تکرارحوادث خونین مشابه مثل تکرارحمله برپاسگاه…

رضایت به دخالت نظامی موجب تبرئه ازتجاوزخواهد شد؟ 

عبدالاحمد فیض اینکه دخالت نظامی دولت ثالث دراموردولت متقاضی درمنازعات داخلی…

«
»

بزم عشق و دوستی

رسول پویان

عشق اگر از دل برآیـد زندگی در کار نیست

مهر اگر خامـوش گـردد حـرکت اقمار نیست

لحظه یی باعشق وشادی بهترازعمری به غم

عمـر طـولانی بـرای عـاشـقـان معیـار نیست

گـر عـزیـز و مهـربـانی تیر مـژگان می زنـد

دادن جان بر نگاه و غمـزه یی دشـوار نیست

ساز دل در بزم عشق و دوستی سُر می شود

پـاره تــاران را نــوا در کاســۀ دوتـار نیست

عـشــق نـیــرو بـر زبــان دل مهـیـّا می کـنـد

بی محبـت جـذبـه یی در واژه و گفتار نیست

عندلیب از رنگ و بوی گل شود مست سخن

ورنه شوق وجلوه یی در اخم نیش خارنیست

بر در خـم خـانـۀ خالی چـه می گـردی عبث

سـاقی دلکش بـه هر میخانه و هر بار نیست

اضطراب و ترس دل ها را پریشـان می کند

بی تعادل راه بـر ذهـن و عمل هموار نیست

عشق و احساس محبت مرهم دل های ریش

با چـونـین نیـروی بی پایان دل افگار نیست

عالـم دیـوانگی در عـشق می گـردد غـریـق

ایـن تکاپـو در جهــان مـردم هـشـیـار نیست

سـوزعشق ودردهجران را دوا بیهوده است

هـر دوا شــایـســتـۀ درد دل بـیـــمـار نیست

عشق را از قـدرت و قصر طلا کاری مجو

در جهــان دل هــوای دالـر و دیـنـار نیست

جـان و دل گردد فـدای خـاک پـای دوسـتی

عاشقی جز دادن زور و زر ودستار نیست

گوهـر عـشق و محبت زیـربنای عالم است

دشـمنی و کـیـنـه و جـنگ فـلاکـتبار نیست

آنچه ازعشق و وفا و مهربانی دردل است

آن همه شـایـد بـه قلب بی قـرار یار نیست

14/7/2019