بزرگترین اهداف ببرک کارمل انتقال اهداف حزب به نسل امروز بود!

(دردمند)

از آن سبب به دیر مغانم عزیز میدارند

آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست

(حافظ)

به تاریخ 1375/9/13 ببرک کارمل به جهان ابدیت پیوست .

ار آن تاریخ تا الحال قلم بدستان با افتخار، پژوهشگران سالم اندیش و کج قلم های تاریک بین و وابسته به اجانب ، با نشر و پخش کتاب ها ، مقالات ، مضامین، برداشت ها ، عقاید و نظریات خویش را در رابطه به عملکرد ها و کارنامه های شادروان ببرک کارمل خواننده گان گرامی را در روشنایی قرار داده اند.

در حالیکه شهروندان آگاه، خردمند  با سپاس از خدمات دانشمندان، پژوهش گران بخصوص بیطرف و سالم اندیش در محافل ، مجالس به نیکویی یاد آوری نموده موفقیت های بیشتری را از خداوند متعال غرض انعکاس واقعیت های تاریخی بخصوص چهار دهه گزشته آرزو مینمایند.

ضمناً من نیز منحیث یک تن از رهروان راه مرحوم ببرک کارمل بخود حق میدهم چند جمله از رهنمود ها تاریخی شخصیت بی بدیل و فداکار یعنی ببرک کارمل را خدمت خواننده گان گرامی یاد آور شوم.

بتاریخ 4/2/1371 زمانیکه گروه های مسلح به دروازه های کابل رسیده بودند یک تعداد از رفقا که من نیز افتخار آن را داشتم غرض عید پرسی نزد رفیق کارمل که در خانه شاد روان محمود بریالی همراه فامیل اش زنده گی میکرد رفته در حالیکه رفیق کارمل از ناحیه سرما خورده گی تکلیف داشت اما به خواهش رفقا حاضر شد که راجع به وضع بوجود آمده در کشور رفقا را در روشنایی قرار دهد.

مرحوم رفیق کارمل علت و عوامل که زمینه ساز برای رسیدن گروه های مسلح در دروازه شهر کابل گردیده بود صحبت مختصد نموده و رفقا را در روشنی قرار داد.

در جریان صحبت از نقش حزب دیموکراتیک خلق افغانستان در مبارزات تاریخی به نیکویی یا آوری افزود حزب ما مسؤل صد ها سال مبارزات تاریخی مردم با عزت و آزادی دوست افغانستان بوده و میباشد، ما توانستیم نظریات نیکان خویش را در یک چوکات یا سازمانی منظم که حزب دیموکراتیک خلق افغانستان میباشد تنظیم و جامعه را غرض رهایی از فقر، بیسوادی، رشد اقتصادی ، فرهنگی، تحکیم پایه های وحدت ملی، آگاهی دهیم.

 و بزرگترین افتخار ما این خواهد بود که اهداف این حزب قهرمانان و شهدا را به نسل آینده که اهداف اش از امروز میباشد انتقال دهیم زیرا که این امانت نیاکان، دست آورد هاف و افتخارات هزاران تن از رفقای شهید ما بوده و میباشد که در این راه شهید، معیوب و معلول گردیده اند.

جای خوشبختی است که دها هزار تن از رفقا به رهبری مرحوم محمود بریالی و همکاری صادقانه شفیق الله  تودئی و سایر رفقای مبارز توانسته اند در این رابطه گامهای استواری را بردارند، صحبت رفیق محترم پوهان محمد داود راووش ریس حزب آبادی افغانستان در کنگره تاریخی سال 1397 حزب آبادی افغانستان اثبات ادعای ماست که وی گفته است ایجاد حزب آبادی ادامه دهنده راه مشروط خواهان دوم از جمله شادروان نور محمد ترکی و ببرک کارمل میباشد.

با وجود ان هم هنوز هم هستند یک عده تیوری بافان موسومی استفاده از رهنمود های علمی، انطباقی شادروان ببرک کارمل را در شرایط فعلی نیاز ندانسته با ایجاد احزاب و سازمانهای نمایشی و فرمایشی نسل جوان امروز را میخواهند از مسیر اصولی مبارزه منحرف سازند.

این آقایان باید بدانند که روی خورشید سعادت را برای همیش نمیتواند ابر های سیاه بپوشاند.

در نهایت امر تجربه مبارزات چندین دهه گزشته ثابت ساخت که یکی از عوامل عمده سبب چند دسته گی، پراگنده گی و نا امیدی جوانان به آینده گردیده بر علاوه سایر موضوعات کمرنگ بودن فرهنگ مطالعه و نداشتن آگاهی لازم از کارنامه ها، افتخارات و رهنمود های گزشته گان میباشد.

بباور ما تا زمانیکه نسل جوان که هفتاد فیصد نیروی کشور را تشکیل میدهد از رهنمود ها ، دست آورد ها ، شکست ها و پیروزی های گزشته گان خویش آگاهی لازم پیدا ننمایند تمیتوانند تصامیم عاقلانه، عالمانه، انطباقی را مطابق نیاز علوم و تخنیک معاصر اتخاذ نمایند.