بدانید شما فرزندان صدیق حزب محبوب ما وخلق شرافتمند میهن عزیز ما !

امین الله مفکرامینی

بگذارید دشمنان ما هرکه باشند وبه هرگروهی تعلق داشته باشند چه مذهبی، چـه سیاسی، چه سمتی وچـه منطقوی وچه لسانی وحتی کج اندیشان حزب محبوب ما

ما را به کفر و الحاد تاپه زنند، در وسایل جمعی فردی و اجتماعی ورسانـه ها ی داخلی و خارجی با تبانی با دشمنان داخلی وخارجی، ما را ورهبران با خـرد مــا

را گمراه و اهداف انسانی ما را خلاف ایده های شیطانی وخود ساخته وبــافته ای شان ، مبتذل و نامطلــو ب جلوه دهند ولی هر گز نتوانسته اند و نمیتوانند آنـچــه در سرشت پاک نهاد فرزندان حزب ما یعنی رزمنده گان شجاع آن و سربـــازان صدیق مردم و میهن ما با خون شان عجین و به تاروپود شان تنیده اســت، آنـــرا لکه دارو بی ارزش جلوه دهند .

صداقت و پاکی واحساس وطنپرستی و عدم آشتی نا پذیری مــا با دشمـــنان مـــا حقیقتی است که چون آفتاب درخشان درخشیده ، میدرخشد و خواهد درخشیــــد و آنروز دور نیست و نخواهد بود، که حتی ارتجاعی ترین فرد و یا گــــروه و یـــا وسیعتر وبالاتر از آن، بما و کارنامه های صدادقانه ای حزب مـا کـه حتی بعضـا یااکثرا برای مراسم تکفین وتدفین باوجودیکه در مـقام های عالی حزبی و دولتـی وظایفی بدوش داشتند پول مکفی وجود نداشته است . این شاخصه ها دقیق انسانی ووجدانی و سطح درک عالــی وظیـــــفوی را تنـــها آنانی میدانند که ایمان ووجدان شانرا به ترازوی ریا نگذاشــته و درقضـــاوتها ی شان جزحقیقت، علم وخرد وخدا دوستی وخدا پرستی را معیاردیگر قرار نداده و نمیدهند .

روز تا روز پرده های تاریک، تاریک بینان و ابطال گران دریده شده ودریـــــده شده میرود و باین امر که ما واقعا خدمتگذاران مردم و میهن و حــامـی حـــــــفظ حاکمیت ملی و مدافع نوامیس ملی و حفظ استقلال میهن بوده ایم و جـــز اصـــل برادری وبرابری را برای سعادت مردم میهن و آبادی وطن آبـایی خـودها مـعیار دیگر ندانسته بودیم و نخواهیم دانست ، مهر تایید میگذارند . درود به روان پاک اساسگذاران حزب ما.

زنده باد خاطره ای تابناک فرزند صــدیق. حزب ،مردم و میهن رفیق ببرک کارمل .

درود به روان پــــــاک شهیدان حزب ما.

درودبه روان پاک شهیدان میهن عزیزما.

پیروز باد اندیشه های تابنــــــاک حــزب قهرمان و شهیدان ما.

سربلند باد خلقهای نجیب، وشرافتمنــد و متدین واقعی میهن ما .

مرگ بدشمنان داخلی و خارجی مـــــــا.