بازداشت رییس عدلیه ولایت پکتیکا به اتهام رشوه

وزارت عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان

دفتر سخنگو

اعلامیۀ خبری

کابل- دوشنبه 27 قوس 1396

وزارت عدلیه ج.ا.ا از اقدام منسوبین امنیت ملی ولایت پکتیکا مبنی بر بازداشت رییس عدلیه و سرپرست آمریت قضایای دولت ولایت پکتیکا حین اخذ رشوه، استقبال می‌نماید.

گفتنی است که رییس عدلیه و سرپرست آمریت قضایای دولت ولایت پکتیکا از یکی از افرادی که در این ریاست دعوای حقوقی داشته است، صد هزار کلدار و یا افغانی ــ واحد پولی اش برای ما مشخص نیست ــ رشوه درخواست نموده است که حین اخذ آن، دیروز از سوی منسوبین امنیت ملی پکتیکا بازداشت گردیدند.

هر چند وزارت عدلیه به منظور رسیدگی بهتر به دعواهای حقوقی شهروندان و مبارزه با فساد اداری، تلاش‌هایی را انجام داده است و اما از هر اقدامی که سبب جلوگیری از انجام جرم و فساد شود، استقبال و پشتیبانی می‌نماید.

باور ما این است که فساد اداری در کشور به اندازۀ تروریسم و مواد مخدر، کشنده است. لازم است تا تمامی نهادهای مسوول، در این راستا مسوولانه و در روشنایی حقایق در ریشه کن ساختن آن، دست به دست هم بدهند.

 

***