باروتِ کینه‌ها…


باروتِ کینه‌های طبقاتی

خمپاره‌ای اگرنه،

در انفجار قلعه ی بیداد؛

چاشنیِ فشنگی،

برضد همگنان،

درشیشلول پنهان در آستین مان !

*

جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)

1