این عید چه عید است؟

این عید چه عید است که دلی شاد نسازد

ویرانه دلها زغم آزاد نسازد

رحمی نکند حال پریشانی مارا

این خانه تهی ناله وفریاد نسازد

بابی به رخ خسته ای مردم نگشاید

شور وطربی شهر دل ایجاد نسازد

از دام وقفس خیل قناری نرهاند

ماتمکده ای لانه ُ صیاد نسازد

هر خار وخس دامن گلزار نچیند

این باغ وچمن پر گل وشمشاد نسازد

گلبانگ تبسم نشود دیده ای گریان

آشفته شب راحت بیداد نسازد

این عید چه عید است؟که دلی شاد نسازد

این خاک زهر قید غم آزاد نسازد.

هالند-اگست ۲۰۱۷

نورالدین همسنگر