انتخابات و توافقات پشت پرده با طالبان

                          نوشته ی : فروغی

      هرچند انتخابات مظهر روشن مردم سالاری است ؛ اما ،

      در سرزمینی که سربریدن آدم ها و سنگسار کردن زنان هنوز که هنوز است مورد تعقیب قرار نمی گیرد ؛

      ودر مملکتی که اعاشه و اباته ی لشکریان ، نماینده گان پارلمان ، رهبران و مدیران دولت آن از کیسه ی خارجیان تامین می شود ؛ انتخابات نمایش مسخره ایست که هدف آن بیشتر فریب دادن و به بیراهه کشاندن مردم است تا تحقق مردم سالاری .

     امریکاییان به عنوان حامیان وگرداننده گان اصلی دولت وانتخابات ، همزمان با گرم کردن بازارانتخابات ، بازار گفتگو با طالبان ( قاتلان هزاران سرباز و مردم بیگناه ) را نیز به عنوان ابزار کار ، گرم و داغ کرده اند .

     امریکاییان می خواهند با چسپاندن طالبان و سایرگروههای تندرو اسلامی در بدنه ی حکومت دست نشانده ، دموکراسی نامنهاد شان را با سنگ پایه های دینی – تروریستی محکم تر کرده ، خود با احتیاط از صحنه ی نمایش مضحک افغانستان پا پس بکشند .

     بالاکردن صدای رهبران بلک واتر درباره ی خصوصی سازی جنگ درافغانستان و همزمان با آن موافقت های پشت پرده ی زلمی خلیل زاد نماینده ی خاص امریکا با طالبان مبنی بر شراکت مستقیم و موثرآنان درقدرت ، پرسشهایی را در ذهن ناظران اوضاع افغانستان خلق نموده است – پرسش هایی مبنی بر بیعلاقه گی امریکا بر ادامه ی حضور گسترده ی نظامی آن کشور در افغانستان و رها کردن افغانستان به حال خود اش را .

     به باورناظران ، ایالات متحده ی امریکا با پی بردن به بیکاره گی این حکومت و ناکامی تلاشهای هژده ساله اش درافغانستان ، دیر یا زود موضعگیری روشنترش را درمورد ادامه ی حضور گسترده اش درافغانستان اعلام خواهد داشت .

            ارتقای نقش روزافزون روسیه ، چین و پاکستان در قبال مسایل جنگ وصلح در افغانستان ، پافشاری طالبان درمورد خروج امریکاییان از افغانستان به عنوان پیش شرط اصلی صلح ، مفتخوری و بیکاره گی حاکمان کابل و مصارف گزاف جنگ ؛ دلایل و بهانه های موثری برای پا پس کشیدن امریکاییان از جنگ خواهد بود .

این که چه سرنوشتی در انتظار حاکمان ناکام و فاسد حکومت کابل و دزدان و غاصبان شریک آن خواهد بود ، زمان و ترفند های جدید حامیان شان به آن روشنی بیشتر خواهد بخشید .