افغانستان تا قيامت ازاد نمي شود ، و تا قيامت صلحه تامين نمي شود ؟؟؟ به خاطر چي ؟؟

به خاطر اين که اکثريت مردم هنوز در غلوزنجير ملا ها ، اخوندها و عرب ها قرار دارند مثال خوب شان داشتن ريش اکثريت مردم ، از ترس طالبان و مجاهدين تند رو و طرفدار عربهاي متعصب که به ماندن ريش رجوع کرده است .
دوم  :: – خصلت مردم افغانستان خود کش و بيګانه پرستي شان است ، شما مي بينيد که زمين ، اب ، معادن ، ومردمان کارکن شان هنوز در ګرو کشور هاي غربي و اسلامست هاي مزدور جهادي و طالباني است ، در ظرف ۱۷ سال حکومت هاي کرزي و اشرف غني هميشه به حيث ( پوپت )، يا ګوديګک عمل کرده ودر خدمت اشغالګران قرار داشتند ، حتي در بخش هاي بند و انهار ، در قسمت زراعت  ګويا ضروريات اوليه مردم را که در ظرف يک سال امکان  توليدات انرا داشت ، که والي ها نه توانست مواد ز اعتي از سبزيجات شروع تا ګوشت و لبنيات و ميوه جات ، در قسمت منع خشخاش ، و چرس ، تداوي و جلو ګيري از معتادين و هيرويين که ۳۵۰۰۰۰۰ نفر افغان به ان مبتلا هستند در قسمت يکي شان کار صورت نه ګرفته .
سوم ::- در ظرف ۱۷ سال خلع سلاح عام وتام اصلا صورت نه ګرفت ، از همين خاطر امنيت در افغانستان هميشه ګرو ګان تفنګ سالاران و رهبران مجاهدين و ګماشته شدګان طالبان به فرمايش ، پاکستان ، ايران ، عربها ، کشور هاي غربي در راس امريکا که به نا امني و توطيه ها دامن مي زند .
چهارم :: –  رشوت و فساد اداري ، نا امني در سر تا سر کشور توسط ( قريه داران ، قوماندانان امنيه ولسوالي ها ، قاضي محکمه ولسوالي ، مسول امنيت ملي ، و تمام سربازان ولسوالي ::- قوماندان امنيه ولايت – قوماندان لواهاي اوردو :- امر جنايي ولايت ، ريس امنيت ولايت ، ريس محکمه و مستوفي ولايت ومعاونين  وروساي ګمرکات وسرحدي ، والي ودر راس والي ها )، علت اساسي نا امني ها در سر تا سر کشور است ، وبراي اين ها اجازه وحمايت از طرف ريس اجرايه وريس جمهور ووزرا صورت مي ګيرد ،به خاطر چي ؟؟ به خاطر اين که همه مقامات وچوکي ها در بدل دالر فروخته شده و همه اين مامورين مزدور و اجير بايد براي هر دو ( ع و غ )، پول ماهوار بپردازند ، ازين خاطر بايد در ولايات اب خټ شود ورشوت خوران ماهي بګيرند ، براي اين کار غرب هم دامن مي زند تا بودن خويش را براي ۵۰ سال اينده مساعد بسازند ريس جمهور و ريس اجرايه تا امروز يک والي ، يک قوماندان ، يک ريس امنيت يک وزير را به محکمه معرفي نهکرده .
پنځم :: – دولت و غرب اراده به صلحه و امنيت نه دارند ؟؟. ازين خاطر ،دولت نه توانست قواي هوايي و توپچي و رادار و ټانک و انجينري را با امکانات که دارند تجهيز نمايند ، وشما ميبينيد که روزانه ۱۰۰ ها افسر و سرباز شهيد وزخمي مي شود وچرت وزراي قواي مسلح و روساي جمهور و ريس اجرايه خراب نيست ، علت همه بحران وبدبختي در کشور چي است ؟؟ شمار کرده براي تان مي نويسم ::::-
اول ::- انتخاب ريس جمهور به جعل وتزوير – حکومت موازي ودستوري به فرمان جان کيروک به اشتراک شليطه مشهور ډبل عبدالله – حمايت هردو رهبر از دزدان ، رشوت خوران ، قاتلين ، بيسيوادان ، تقسيم قدرت به حساب ۵۰/۵۰ ، عدم جلوګيري از رشوت و فساد اداري – عدم تعينات اساسي و تخصصي و مسلکي با در نظر داشت پاکي در ارګان هاي قواي مسلح – تمام توجه رهبران براي تعين بهترين سګ هاي زنجيري شان که از قريه ، ولايت شهر ، دوره تحصيل ويا جهاد بودند مبذول داشتند  ويا اقارب شان بودند در محلات پر عايدات تعين و نسب کردند ، حال شما بګوييد که به اين نوع اعضاي حکومت چطور وطن ساخته مي شود ، در يک اداره از ۱۵ تنظيم ، و غير تنظيمي اشخاص و افراد زير يک سقف نشسته و با مراجعين و مشتريان چي قسم فرمان روايي دارند، مثلا (( اپارتمان بنده از طرف داران شوراي نظار غصب شد، به وزير شهر سازي اقاي سعادت عريضه در خانه اش دادم ، بعد از دو هفته تلفون کردم عريضه من چطور شد ګفت نمي دانم ما چنين عريضه ثبت نه کرديم خلاصه در دفتر وزير فعلي شهر سازي ګم شد ، عريضه نو کردم به ان نوشته بود املاک ؟؟ به املاک بردم مدير املاک ګفت يک هفتت بعد احوال بګيريد ؟.  يک هفته بعد رفتم ګفت هنوز حفظ ومراقبت شاروالي جواب نه داده ، در حال که شاروال کابل نو انديس، معاون اول خليلي نيز در ان امر داده بود که دکتور طاوس سند ملکيت  شاروالي وقت دکتور نجيبالله را دارد و ۱۰ فيصد هم تحويل کرده ، چرا وزير شهر سازي مراپشت  کشمش سرخ روان کرد، جناب سعادت پدرت را مي شناسم ، خواهرت را مي شناسم ، والي صاحب برادرت نيزبرايت  اسنادم را داد ، سند معتبر ملکيت وده فيصد تحويلي پولم ، ده سال در ان با اولادهايم با پدر ومادرم دران زندګ داشتم ، تو چرا مرا يک انسان  افسر پاک ، تحيل يافته و سابقه  دار با ۹ ديپلوم و ظرتيفيکات که پدرت سيد منصور نادري در خانه خودش به چشم س. ديده و باز ارکان حرب نظامي ودو دکتورا در شوروي ولندن دارم مرا مستحق يک اپارتمان به عوض اپارتمان قبلي ام نه شمردي ، من درتمام زندګي ام يک حبه ودينار سوي استفاده نه کرده ام در همين جاها ديګران مليونر شدند ، از اسما عيل خان مجاهد کبير برسان کن ، و امروز ريس جمهور به هر کي دل شان شد کليد اپارتمان مي دهد و تو چرا فرمان صادر نمي کني و به اقساط  ۴۰ ساله عوض اپارتمانم  يک باب اپارتمان نمي دهي؟؟
راه بيرون رفت ::- يک  ريس جمهور پدر کرده – يک افغان که قدر شير مادر و عفت وعزت خانوادګي پدر خودرا بداند – يک افغان اصيل – يک مرد که حرف وعملش يکي باشد – يک کسي که نوکر ومزدور غرب ، روس ، چين ، عربها ، هند ، مخصوصا پاکستان وايران نه باشد و هر ګز زير تاثير ريش مجاهدين ودين مجاهدين واسلام مجاهدين نه رود ، عادل ، جدي ، حقجو ،بيطرف در همه احوال و قضايا عمل کند و حکومت را ادا ه نمايد که هر وزير ، والي ، سفير ، ولسوال ، و منسوبين نظامي در همه ارګان ها فقط برويت تحصيلات ، تخصص ،پاکي- سابقه پاک کاري و محبت به مردم ووطن وخاک داشته باشند تعين نمايند در اړ وقت صلحه ، ترقي و برادري ممکن است و بس