استبداد ديني و نتايج آن در افغانستان ؟؟؟

استبداد ديني از روزي که اديان وارد اجتماع انسانها شده از طرف زورمندان، صاحبان زر يا پول يکجا با هيله وتذوير بالاي مردم عام تطبيق شده و فقط حلقه ويا ګروه خاص از ان معاف است که همانا ( حضرتها – پيرها – خليفه ها – ميرها – خواجه ها – سيد هاي هزاره – ملا امامان مساجد – طالبها – سرمايه داران و زورمندان )، ازين استبداد فارغ ويا معاف هستند ، يعني اقليت خاص بالاي مردم عام حکومت مي نمايند ؟؟؟
اين ګروه خاص شرايط را در کتاب هاي ديني ومذهبي ثبت وتحرير کرده که هيچ کسي نمي تواند دين ومذهب را بد بګويند ، در باره ان بر ضد آن تبيلغ نمايند ، انرا نقد و نظر بدهند ، ګويا در حريم دين ومذهب اين چيزها تکفير شده ويا جدا ناروا است وهر کسي که درمورد ان ګپ بزند ويا بر ضد ان تبليغ کند فورا شمشير تيز طبقه خاص ګردن آنها را قطع مي کند  ، مثل که در زمان مجاهدين نعره تکبير و يا الله اکبر. رايج شد وهر کس فهميده ونا فهميده انرا بګويد يا تکرار کند ، وهمه روزه شما شاهد اين نعره ها وتکبير ها در مجالس و ميتنګ هاي مجاهدين  بودين وهستين  ، مولاناي بلخ در شعر خود مي ګويد که من فقط تفسير انرا مي نويسم ( براي ګروه خاص که زور وزر دارند وخدعه وتذوير را نيز به کار مي برند همه چيز زيبا ومقبول به شمول روي خوبان جايز است که از آن  لذت ببرند وعش نمايند ولي براي مردم عام ګناه کبيره است )؟؟؟
شما امتحانا برويد به خانه هاي همين ګروه خاص سر بزنيد که در خانه هايشان زن ومرد دختر وبچه مصروف چي است ، ( زنا ، لواتت ، لبچوشي ، سګرت ، چرس ، هيرويين ، شراب ، دختران وبچه ها را رقصاندن و موسيقي نواختن )، قاچاق و ترافيکنګ مواد مخدر ، اجنت شدن به باداران غربي ، عربي ، پاکستاني وايراني شان که تيوري   استبداد ديني را براي شان ياد داده ودر کتاب هاي ديني ومذهبي براي شان چاپ کرده   براي اقليت خاص مجاز و حق استفاده اصلا ميسر نيست ، واګر اين کار از طرف بچه ويا دختر مردم عام صورت بګيرد در محضر عام سنګسار ودره زده مي شود ، ويا سر بريده مي شود ، مثال زنده ان فرخنده در محضر عام در شاه دوشمشيره ، ودختر جوان ديګري در غور سنګسار کردند  وزنکه ديګري را در محضر عام در ستديوم ورزشي کابل  طالبها تير باران ساخت ؟؟؟؟
به نسل جوان به دختران و زنان ، به پسران توصيه مي کنم که خودرا از استبداد ديني ومذهبي  اقليت خاص نجات دهيد ونه ګذارين که ديګر با  زهنيت ها پاک و مقدس تان حکومت کند ، من به هيچ وجه شما را به فحشا ، استعمال مواد مخدر و مسکرات ، وکارهاي غير انساني تشويق نمي کنم ،  بلکه مي خواهم که خودرا از چنګال اقليت خاين ومزدور بيګانه ها  برهانيد وفارغ کنيد و خودرا مساوي الحقوق با ايشان بسازيد ،  ونګذاريد که به سر نوشت تان بازي کند ، رهبران ۱۶ ګانه جهادي وجنبشي يکجا با اقليت خاص درين ۴۰ سال انفجار وانتحار بالاي تان عملي کرد وادامه مي دهند ، مردم عام افغانستان  و وطن را در زير سا يه  استبداد ديني مثل چوب سوخت استعمال ومردم مارا بي ستر ساختند ، حکومت وحشت ملي ادامه دهنده استبداد ديني ومذهبي است  فاجعه خون آلود دشت برچي و غزني را اصلا از ياد نبريد ، و استبداد ديني ومذهبي کما کان ادامه دارد ؟؟؟؟؟