از یاران نیمه راه دیروز تا بازیگران امروز

(فرهاد)

همه جاه دوکان رنگ است

همه رنگ میفروشند

دل من به شیشه سوزد

همه سنگ میفروشند

به دوکان بخت مردم کسی نشسته یا رب

گل خند میستاند غم و جنگ میفروشد

مدتسیت کسی ندیده گهر به قلزم ما

که صدف هر آنچه دارد به نهنگ میفروشد.

(فانی)

سی و نه سال قبل بتاریخ ششم جدی قوای اتحاد شوروی مطابق دعوت دولت قانونی و ماده پنجاه و دوم منشور سازمان ملل متحد وارد کشور ما گردیده با وجود نشر و پخش دروغ پراگنی های مخالفین مسلح و حامیان بین المللی شان، سران دولت شوروی وقت  خواستند خدمات بزرگ را برای کشور و مردم افغانستان انجام دهند.

اعمار هزاران بلاک های رهایشی، شاهراه ها، فابریکات بزرگ، ترانسپورت های هوایی، زمینی، فارم های زراعتی، مالداری، زنبور داری، بند ها، کانال ها و نهر های آبیاری، میکانیزه شدن زراعت، صنعت، تقویه قوای مسلح  چند صد هزار نفری مجهز با سلاح های پیشرفته زمینی و هوایی و تربیه ده ها هزار کادر های علمی، فنی، تخنیکی، ملکی، نظامی، اعمار شفاخانه ها، تخنیکم ها، میدان های نظامی بعد از عودت شان به مردم افغانستان باقی ماند، اثبات ادعای ماست، با تاسف که حالا اکثریت شان به مخروبه و ویرانه تبدیل گردیده است.

بعد از سپری شدن چند سال با مسلط شدن ستون پنجم به رهبری گرباچوف این دشمن صلح و سوسیالیزم و بشریت مترقی امید های مردم افغانستان به یاس مبدل گردید مردم و آگاهان امور را عقیده بر آنست اگر گورباچوف و یارانش بخواست مردم افغانستان که زنده یاد ببرک کارمل در جلسه مسکو ارایه نمود تن میدادند و کشور ما را قربانی اهداف ریگن و گماشته گان شان نمیساختند.

مردم افغانستان به این سرنوشت خونین مبتلا نمیگردید و زمین لرزه، سونامی (ترامپ) هر لحظه مسکو، پیکنگ، تهران و سایر کشور ها را تهدید نمیکرد، با تاسف، با سپری شدن سی و نه سال از حادثه ششم جدی 1358 و بازیهای رنگارنگ توسط ادارات استخباراتی کشور های منطقه و جهان بر ضد مردم ما صورت گرفته کوهدامن زمین (سرزمین انگور) از جمله استالف زیبا که به مهمانخانه افغانستان و آشیانه عقابان شهرت داشت به سرزمین سوخته، مبدل  بت های تاریخی بامیان منفجر، در حال حاضر شش میلیون تن مهاجر بیش از یک میلیون بیجاه شده گان داخلی را تشکیل میدهند، سه میلیون تن معتاد مواد مخدر سرزمین ما به میدان نبرد، آزمایش انواع ایدولوژی ها، سلاح های پیشرفته زمینی و هوایی، پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر، بازار مصرفی، تهیه کننده مواد خام کشور های منطقه و جهان، تهیه کننده نود فیصد مواد مخدر، در ردیف چهار کشور فاسد جهان معرفی نموده اند، چیزیکه مایه نگرانی مردم ماست هنوز هم بازیگران به بازیهای خونین گذشته خویش بسنده نکرده میخواهند با تغیرات ظاهری و تکتیکی زیر بهانه تامین  صلح خواست خویش را یکبار دیگر بالای مردم ما تحمیل نمایند ادعا های غیر واقعی سران نظامی امریکا که گفته اند ما بخاطر جلوگیری از حملات تروریستی در کشور های خویش به حضور نظامی در افغانستان ادامه میدهیم، میافزایند امنیت کشور ما نسبت به صلح در افغانستان اهمیت اول را دارا میباشد، از این لحاظ عده از آگاهان امور و اعضای ولسی جرگه به پروسه صلح که توسط خلیل زاد به پیش برده میشود کمتر امیدوار میباشند.

و آنرا پروژه صلح خوانده میافزایند که طالبان، داعش و سایر هراس افگنان پروژه کشور های توسعه طلب که خواهان رسیدن به ثروت های طبیعی کشور ما، کشور های آسیای میانه و خاور میانه بوده و میباشند.

اگر چنین نیست چرا فشار های مالی، سیاسی، اقتصادی، نظامی را بالای کشور پاکستان که ده ها هزار لانه های تروریزم در آنجا زیر نام مدارس دینی فعالیت مینمایند وارد نمی نمایند؟

در نهایت امر تجربه خونین چهل سال گذشته (از یاران نیمه راه دیروز تا بازیگران امروز ثابت میسازد که هنوز هم سران کشور ها و گماشته گان شان با تکرار بازیهای ریا کارانه نمیخواهند که صلح و ثبات واقعی در کشور تامین گردد.

بباور ما زمانی میتوان به صلح و ثبات واقعی دستیاب شد که تمام نیروهای سالم اندیش، آزادی دوست از تکرار اشتباهات گذشته خویش جلوگیری نمایند بجای امیدواری به قدرت های توسعه طلب به مردم شریف و عزیز خویش مراجعه نمایند زیرا که هیچ قدرت خارجی بدون در نظر داشت منافع خودش حاضر نیست در کشور ما صلح تامین گردد و با همبستگی ملیت های با هم برادر میتوان همکاری صادقانه نیرو های صلح جو و ترقی پسند جهان را جلب نمود دل بستگی به یاران نیمه راه دیروز و بازیگران امروز  اشتباه جبران ناپذیر را در پی خواهد داشت.