از گفتار تا کردار

فرهاد

دلم ز دست دوستان دو رنگ تنگ است

فدای قلب دشمن شوم همیشه یکرنگ است

بیدل

بعد از فروریزی آسمان خراش های امریکا سران امریکا متحدین جهانی و منطقه ئی شان زیر نام مبارزه با مواد مخدر تروریزم هراس افگنی احیا و بازسازی حکومت داری خوب، دفاع از حقوق زن، بشر به کشور ما هجوم آورده با انجام بازی های را که به همکاری گماشته گان فاسد خویش راه اندازی نمودند بزرگترین زیر بنا های نظامی، اقتصادی، مالی، اجتماعی را منهدم بیش از یک هزار دستگاه های تولیدی، خدماتی، تجارتی، دولتی، مختلط را زیر بهانه خصوصی سازی به نرخ کاه ماش لیلام به ارزش هزاران میلیارد ثروت های مادی و معنوی کشور از جمله آثار باستانی، سنگ های قیمتی، جنگلات مثمر و غیر مثمر را غارت به نسبت عدم حمایت از تولیدات داخلی، ده ها هزار دستگاه تولیدی، خدماتی، تجارتی خصوصی را ورشکست میلیونها تن کارگران و کارمندان ماهر آنها را وادار با قبول توهین، تحقیر به کشورهای منطقه و جهان غرض کاریابی مهاجرت نمایند با وجود سرازیر شدن قریب به نود میلیارد دالر زیر نام کمک به افغانستان از گاو غدود آن مصرف نشده بر علاوه این که در زندگی ده ها میلیون مردم تغییراتی به وجود نیامده بلکه از سابق هم بدتر شده در حال حاضر بیش از شصت فیصد مردم در زیر خط فقر زیست نموده نه میلیون انسان مستعد بکار بیکار بوده بیش از سه میلیون تن به مواد مخدر مبتلا، هفتاد فیصد به نسبت تشدید شدن جنگ های خونین، حملات انتحاری، ماین گذاری روی جاده، آدم ربائی و سرقت های مسلحانه، فقر، بیکار به امراض های فیزیکی و روانی مبتلا با وجود صد ها میلیون دالر امریکا به وزارت صحت هزینه نموده بود هنوز هم روزانه هزاران تن غرض تداوی به کشورهای هند و پاکستان سفر مینمایند.

به تاریخ سوم ثور سال جاری یک دکاندار ساحه تهیه مسکن شهر کابل به شفاخانه نارته ویست جنرال هاسپیتال که در منطقه حیات آباد پشاور موقعیت دارد. گفت مریض من را دوکتوران کلینیک های خصوصی کابل روماتیزم قلبی تشخبص کرده بودند در حالی که نتایج این شفاخانه نشان میدهد نظریات آنها بی بنیاد میباشد. چیزی که بسیار آزار دهنده بود یک پسر نابالغ مشکلات امراض شش داشت پدرش به بسیار مشکلات پول قرض آنرا به شفاخانه متذکره آورده بود. پسرک در زیر عملیات جان داد. شفاخانه بخاطر پرداخت باقی مانده فیس که مبلغ بیست و هفت هزار کلدار میشد مرده پسرش را نمیداد. بعد از عذر و زاری صد ها تن افغان شفاخانه حاضر شد میت را به پدرش دهد.

مردم از گرفتن پولهای گزاف در هندوستان، پاکستان، کیلینیک های خصوصی افغانستان به ستوه آمده با تاسف چشم بینا و گوش شنوا وجود ندارد. یک مریض که خودش خادم مسجد در مکروریان سوم میباشد. با وجود دو مرتبه به پاکستان غرض تداوی سفر نموده مسئولین شفاخانه نارته ویست یک صد هزار کلدار بخاطر عملیات از وی خواسته از این که توان آنرا ندارد جوان بیست هشت ساله شب و روز از ناحیه مریضی رنج میکشد کسی به خواست آن نمیرسد با وجود اخذ بیست هزار افغانی یک داکتر مربوط کیلینیک السعید مکروریان چهارم شهر کابل تداوی آن صورت نگرفت و برادر آن مجبور شد مریض را به پاکستان ببرد. میلیونها مردم ما به همچو مشکلات مواجه میباشند.

در مقابل سران گروهای غارتگر متهم به فساد گسترده، غاضبین میلیونها جریب زمین، قاچاقبران سنگ های قیمتی، آثار باستانی، جنگلات، جنایت کاران سازمان یافته، مافیای مواد مخدر، اقتصادی، صاحبان سرمایه جنگی غیر مشروع، عاملین دامن زدن خشونت های خانواده گی، خصومت های قومی، لسانی، مذهبی، سمتی، تنظیمی، حزبی، قانون ستیزان، مردم ستیزان، زن ستیزان، فرهنگ ستیزان، توانسته با استفاده از قدرت و غارت هزاران قصرها، بلند منزل ها، شهرک ها، کمپنی ها، تجارت خانه ها، ترانسپورت های زمینی و هوایی در داخل و خارج کشور اعمار نمایند از همین لحاظ است که نهاد ها کشور ما در ردیف دومین کشور فاسد و تهیه کننده نود فیصد مواد مخدر جهان معرفی کرده اند.

کسر بیلانس تجارت افزایش یافته یعنی واردات نود و چهار فیصد و صادارت چهار فیصد بوده اکثریت وزارت خانه ها به نسبت نداشتن ظرفیت کاری در سالهای گذشته و در سال جاری پلان رشد انکشافی خویش را تطبیق نکرده اند. وزارت فواید عامه مشت نمونه خروار میباشد.

بر علاوه هزاران مکاتب، استادان خیالی، در کشور وسایل اطلاعات جمعی از موجودیت چهار صد استادان معتاد در ولسوالی های بدخشان خبر میدهند. روزانه هزاران تن با قبول توهین به کشورهای جهان پناهنده میشوند. اگاهان امور دولت وحدت ملی را در عملکرد هایش ناکام خوانده.

خلاصه این که آگاهان امور و مردم علت دشواری های فوق را عملی نساختن گفتارهای سران که امریکا متحدین جهانی و منطقه ای آن در کردارهای شان خوانده اند.

چند مثال از گفته های اعضای مجلس نمایندگان کشورهای غربی به ویژه امریکا را که در پنجمین سال روز حمله بر پناهگاه اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده به بی پروایی در برابر تمویل کنندگان هراس افگنانی متهم نموده اند. یادآور میشوم این نمایندگان گفته اند که امریکا میداند هراس افگنان در پاکستان تمویل میشوند اما هنوز هم به این کشور کمک های فراوان نظامی میکند و فشار لازم را بر این کشور نمی آورد.

عبدالحی آخند زاده عضو مجلس نمایندگان کشور میگوید رهبری تمام حرکت های هراس افگنانه در افغانستان در کویته پشاور و دیگر بخش های پاکستان صورت میگیرد آنجا زندگی میکنند و تمام امکانات در اختیارات شان است. جامعه جهانی و امریکا اگر میخواهند در برابر تروریزم مبارزه کنند باید بالای پاکستان فشار وارد نمایند.

مردم می پرسند که چرا جامعه جهانی و امریکا در مقابل عملکرد های نظامیان پاکستانی خاموشی اختیار کرده عمل نمی نمایند؟!

عده آگاهان را عقیده بر آن است که سران امریکا انگلیس با سران نظامیان پاکستان بخاطر دستیابی به ثروت های مادی و معنوی کشورهای منطقه از جمله ذخایر بزرگ نفت، گاز، آسیای میانه، خاورمیانه کشور ما وجه مشترک داشته از این لحاظ نباید از امریکا و متحدین آن انتظار همچو یک کار انسانی را که وارد کردن فشارهای اقتصادی، نظامی، مالی بالای پاکستان میباشد نباید انتظار داشت زیرا که وارد کردن فشار زمینه صلح و ثبات را در منطقه مساعد ساخته و عاید سرشاری که از مواد مخدر نصیب مافیای بین المللی و همکاران جنگ افروز شان شده از بین خواهد رفت.