«از ماست که بر ماست»

دور از انسانهای پاک نفس و با احساس کشور 

از   چیست   آه   و   ناله ی   ما   با   ثمر   نشد
خون   جاده  ها    گرفته ، خبر   رهگذر   نشد
از   چیست   سنگ   خاره   شده   قلب   عصر   ما
آتش    به   جان   ما   و  کسی   را   نظر    نشد
از   چیست   اشک    ملتی   سیلاب   شد   ولیک
یک  قطره   اش    ز   بخت   بد    ما    گهر   نشد
از   چیست   شعله   های   تن   ما   به    آسمان
اما   زمین   ز   سوختن   ما   خبر    نشد
از   چیست   دست   ملتی    شد   سوی   آسمان
بر    ما   ولی   ز   روی   کرامت   نظر  نشد
از   چیست    اژدهای   جهان   را   که   خون   خلق
نوشیده   قرن   هاست ، همان   و   دگر    نشد
از   چیست   نخبگان   بسی    روز   شان   سیه
وان   سفله گان   و   پست ،   ز   قدرت   بدر   نشد
این   حال   مردم    و وطن   از کار شوم   ماست
از   ما   مگر   خراب   همان   بوم   و بر نشد ؟؟؟
از      ما  مگر  نشد بسی   ها زنده  در مغاک ؟
از   ما  مگر   وطن   چو   شب   بی   سحر   نشد ؟؟؟
بفروختیم   خویش   و   وطن   را   به   پول   و   زر
بر ما   ز   آن    شهامت    آبا    اثر    نشد
ما   را   نه   دانش   است   و  نه  آن غیرت    پدر
بر ما مگر که  ( سفله )   شه  و  تاج   سر   نشد ؟

مهرو ۲۸ اپریل ۲۰۱۸