از كجا آورده يى ؟

از كجا آورده يى اين ثروت سرشار را ؟
از كجا آورده يى اين شوكت و دربار را ؟
اى كه ژست لورد هاى پيور غربى ميكنى
از كجا آموخته يى اين شيوه و رفتار را ؟
اى كه عمرى بوده يى بى سايبان و سر پناه
از كجا آورده يى اين قصر و اين انبار را ؟
اى كه چركين بود ريش و هم قبا و جامه ات
از كجا آورده يى اين كرته و شلوار را ؟
بچه هاى تان بسا در بستر قاقم به ناز
از كجا آورده يى ، سرمايهء اين كار را ؟
مالك كرسى و قصر و باغ و ويلا ها شدى
از كجا آورده يى اين پوند و اين كلدار را ؟
يا خيانت كرده يى و چور و دزدى مال ما
يا به يغما برده يى تا كارته و افشار را !
ميرسد روزى كه ملت در عدالتگاه خويش
زان گلويت ميكشند تا آخرين دينار را !
زبير واعظى