اتحادیه اروپا ملداویا را در رویارویی با روسیه قرار میدهد!

منبع: پراودا.رو

مترجم: ابراهیم دهقان

این تصور را آنان به گونه دیگری به مردم ارائه میدارند و یا معرفی میکنند. ایشان خاطر نشان میسازند که تبادل اموال به نفع است اگرچه هیچ جا راجع به اندازه آنکه کشور ملداویا به چه مقداری به اتحادیه اروپا اموال تحویل دهد و یا به فروش برساند و هم این را مسکوت گذاشته اند که اتحادیه اروپا چه چیز را بالای ملدوایا به فروش میرساند.

دولت ملدوایا مردم خود را در جریان قرار نمیدهد طورنمونه مالک فارم، معذرت میخواهم نعنا کشت میکند که آنرا حتی در بازار داخلی به فروش رسانده نمیتواند چرا؟ بخاطریکه از نگاه کیفیت و استاندارد ایشان( اتحادیه اروپا) مطابقت ندارد، باوجودیکه در اتحادیه اروپا سهمیه ها خنداوری وجود دارد.

 طور مثال: اتحادیه اروپا سه هزار تن سیب از ملدوایا خریداری میکند در صورتیکه روسیه یکصدو هفتاد هزار تن خریداری میکند، در قسمت واین ( نوع مشروب) سهمیه بندی وجود دارد، اما مهمتر اینکه واین ملدوایا در بازار های اتحادیه اروپا قیمت تر از واین فرانسه و پرتگال میباشد.

من همیش از طرفداران هم پیوندی اروپایی میپرسم که شما واین فرانسوی را انتخاب میکنید یا واین ملداویا را؟ البته که واین فرانسوی را چرا؟ بخاطریکه واین فرانسوی نسبت به واین ملداویا ارزانتر است.

آیا غرب در تلاش این نیست که ملدوایا را هم مانند اوکراین به مرکز یا کانون تشنج و بحران مبدل سازد؟ البته چون همه به خوبی میدانند که اوضاع و احوال مسلط در اکرائین فقط به نفع آمریکاست و بس.

ایشان در اطراف روسیه به کمربند بی ثباتی به خاطر تضعیف روسیه از لحاظ اقتصادی، سیاسی، در همه ابعاد ضرورت دارند، بدین اساس امروز که امروز است دولت ملداویا تحت تاثیر غرب قرار دارد.

ریفراندومی که در گاگاییزی برگزار شد به نظرخیلی نیگتیف پذیرفتند. اینجانب به اطمینان کامل یاد آور میشوم که منطقه خود مختار گاگاییزی این حق را با خود دارد که در صورت اعلام انحلال دولت ملدوایا و یا پیوستن آن به کدام دولت دیگری از ترکیب و تشکیل ملداویا بیرون شود.

بیش از نود و هشت فیصد جمعیت گاگاییزی از سیاست خارجی در همگرایی با اتحادیه گمرکی( ایروایشیا) رای داده اند، یعنی اینکه شمولیت در اتحادیه گمرکی ایروایشا را میخواهند. در مجموع باید خاطر نشان ساخت که ملداویها با علاقمندی خاصی به روسیه نظر دارند.

بلی! درین قسمت که ملداویها نظرنیکی به روسیه دارند پیروزی شوروی وقت برفاشیزم نقش اساسی را داشته و دارد. مبرهن است که ملداویا علیه فاشیزم در نبرد بودند و سخت جنگیدند، تعداد زیادی قهرمانان اتحاد شوروی وقت ناشی از عملکرد های ملداویها میباشد.

بزرگان به نسل های جوان توضیح میدارند که این بازیهای ناسیونالستی تعصب آمیز و پروپاگند های که از جانب غرب براه انداخته شده است مارا به کجا خواهند کشاند؟

چندی قبل مارش تامسح براه انداخته شد که در آن کارمندان اروپایی اشتراک ورزیده بودند، یعنی سفرای کشورهای اروپایی لچ و پوستکنده باید گفت که جمعاً هجده نفر در مارش اشتراک داشتند، از آنجمله پانزده نفر آن کارمندان بودند.

ایشان را یک قطعه ویژه ( به خصوص) و پولیس از شهروندان عادی حفاظت میکردند. هیچ کس مردم را به منظور اعتراض علیه این مارش دعوت نکرده بود، بلکه خود مردم گرد هم آمده بودند و اعتراض کردند.

سوالی وجود دارد که : چه فکر میکنید که رویداد ها انکشاف خواهد یافت؟ بلی، تعداد از گزینه های انکشاف رویداد ها به نظر میخورد و وجود دارد. فکر میکنم حاکمیت ملداویا حاضر به هر کاری است تا موافقت نامه را با اتحادیه اروپا امضاء کند.

در همین روزهای نزدیک شخص مشکوک اروپایی را در روی جاده بعد از توقف موتر حاملش گرفتار و بدستهایش ولچک زدند و مستقیماً به میدان هوایی انتقال دادند، موصوف را برای پنج سال از ملداویا خارج ساختند.

میتینگ ضد فاشیزم در نزدیکی سفارت اوکرائین تحت شعار (دیگر جنگ بس است) اما پولیس همه معترضین را گرفتار کردند، من فکر میکنم که روزهای دشواری در انتظار ما است.

جامعه تنها این همه را( رویدادها را) متمرکز و استحکام میبخشد، به خصوص اگر حاکمیت ملداویا موافقت نامه منطقه تجارت آزاد را که به تاریخ بیست و هفت جون در نظر گرفته شده است با اتحادیه اروپا امضاء کند. اگرچه گزینه یی هم وجود دارد که ممکن امضاء نکنند.