آیا دولت در قلدر زدایی صادق است ؟ 


                       نوشته ی : فروغی

      دولت وحدت ملی که بربنیاد مصلحت و فشار امریکاییان بوجود آمده است ، از همان آغازکار ، همزمان با جنگ و گریز ناکام با طالبان ، به روفتن حریفان و مخالفان اش نیز مشغول بوده است .

      آنان برای روفتن مخالفان ، از بهانه ها و ترفند های مختلفی سودجسته اند ؛ اما طوری که معلوم است  تا هنوز نه گروهی را تضعیف و از صحنه خارج توانسته اند و نه قلدری و زورگویی را در کشور پایان بخشیده اند .

      اساساً چطور میتوان باور نمود که دولت پر از قلدر و قوماندان یک شبه مصمم به زدودن قلدرها از صحنه شده باشد .

     همین اکنون اطراف هریک از رهبران حکومت ، وزرا ، وکلا  و رهبران و قوماندانان تنظیم ها ، پراز قلدر و زورگو است و درست همین چندی پیش بود که صدها زورگوی حزب اسلامی نیز از زندان رها شده به جمع قلدران پیوستند .

     علاوه بر آن موجودیت صدها دیوارسمنتی و پاتک در گوشه و کنار شهر ها ، موجودیت هزاران میل سلاح غیر قانونی نزد قوماندانان و گروههای مختلف اسلامی و غیراسلامی ، خود بخود نشانه ی ریشه گرفتن سیستم قلدری در کشور است .

     مردم با گرفتا ری دو سه قوماندان و یا مافیای مواد مخدر که بدون شک صبغه ی سیاسی داشته و ریشه در تقسیم منافع دارد ، فریب نخواهند خورد .

    مردم خواهان پایان یافتن سیاستهای زورگویانه ی دولت و ریشه کن نمودن قلدری و زور گویی به طور دوامدار ، یکسان و در تمام سطوح است .

     حکومت کابل و طرفداران و مبلغان ساده دل اش تصور و تبلیغ می نمایند که گویا حکومت وحدت ملی گروههای زورگو ، قلدر و سلاح به دوش جهادی و غیرجهادی را از قدرت کنارزده ، بزودی به مدینه ی فاضله ی حکومت قانون دست خواهند یافت. در حالی که گروههای زورگوی اسلامی و غیر اسلامی و قوماندانان مربوط شان  از طالبان و داعشیان تا حزب اسلامی ، جمعیت اسلامی ، اتحاد اسلامی ، حرکت اسلامی ،  وحدت اسلامی ، جنبش اسلامی وغیره امروز همه قدرتمندتر ، پولدارتر و زورگو تر از پیش در پهلو یا در برابر حکومت ایستاده ، در هر گام ، در هرکوچه و محله ی کشور میخواهند پیش از قانون و پیش از دولتی ها حرف اول به زبان داشته باشند .

     یکی از معانی روشن قلدری ، فراقانونی عمل کردن است که این خصلت در تمام ارکان این دولت فاسد به وضاحت دیده می شود ؛ چون دولت خود متشکل از قلدران بزرگ است .

     به باورمن تا مردم بیدارنشده و به این قلدربازی ها خاتمه ندهند ، حکومت وحدت ملی که برعکس نام اش نفاق ، ازهم گسیخته گی و قلدربازی را دامن میزند ، هرگز نمیتواند و نمیخواهد جلو قلدران و قلدربازی ها را بگیرد .

     بیداری ، اتحاد و بسیج مردم تنها راه پیروزی در برابرحکومت قلدر ساز و قلدران رنگارنگ در کشورماست .