آزادی انس حقانی : شکار دوهدف با یک تیر

                  نوشته ی : فروغی

       بازی مسخره و مرموزِ آزاد کردن و دوباره به بند کشیدنِ انس حقانی قاتل صدها سربازوهموطن بیگناه ما که تمام محاکم افغانستان او را به اعدام محکوم کرده بود ، سیلی محکمی بود بروی رییس جمهورغنی و حامیانش که باربار آن را خط قرمز اعلام نموده بودند . سیلی محکمی بود بروی نهادهای عدلی – قضایی افغانستان و سیلی محکمی بود بروی هزاران خانواده ی داغدیده از جنایات شبکه ی جهنمی حقانی .

       این تصمیم که از سوی امریکاییان اتخاذ شده و بعداً توسط اشرف غنی و مقربان اش بروی استیژ و دربرابر دوربین تلویزیون ، صحه گذاشته شد ، دست نشانده گی و وابسته گی رهبران دولت را کامل تر کرد.

      هرگاه رهایی این سرکرده گان خطرناک ترین شبکه ی تروریستی جهان ، کم ازکم دربرابر یک آتش بس کوتاه مدت صورت میگرفت ، درد نداشت . هرگاه کم ازکم طالبان نیز چند سرباز و افسر ما را از زندان های خویش رها میکردند ، اعتراضی نداشتیم . و هرگاه این آزادی به قیمت آغاز گفتگوهای صلح هم میبود ، بدنبود .

      به باورمن ، امریکاییان ، بی پروا به حیثیت محاکم و رهبران افغانستان ، میخواستند با آزادکردن قاتلان شناخته شده ی مردم ، با یک تیر دونشان بزنند : یکی اینکه مغزهای متفکر تروریستان را که هنوز به آنان نیازمند اند ، از بند رها کنند و دیگر اینکه  اشرف غنی و امرالله صالح را تا سطح یک بازیچه ی کوچک پایان بیاورند .

      آنان با این مقاله خوانی رییس جمهور ، از اشرف غنی ، امرالله صالح و سرور دانش تصویر مسخره تری را ارائه دادند . از آنان گودی گک های کوکیِ ساختند که دیگر نام شبکه ی حقانی را که ورد زبان امرالله صالح بود ، با هرانفجار هولناک و کشتارهای خونین برزبان نیاورند .

      آنان چنان بازیچه شدند که حتا نتوانستند از گرداننده ی اصلی بازی ( ایالات متحده ی امریکا ) بپرسند که :

      چرا اعلام آزادی انس حقانی به این شکل صف بسته و در برابر دوربین ها صورت بگیرد ؟ آیا نشر یک خبر کافی نبود ؟

    آنان چنان کوچک شدند که نتوانستند بپرسند ، چرا امرالله صالح نیز که هنوز ماموررسمی دولت نیست ، در خوانش فرمان شریک شود ؟

   شاید نشان زن بزرگ ، میخواست هردوهدف را با یک تیرشکارنماید ! 

     وحالا که پروسه ی آزادی تبهکاران نامدار موقتاً معلق گردیده است ، بی اطلاعی همه ( بشمول رهبران افغانستان ) از سرنوشت و محل بود و باش انس حقانی ، تمام حقایق را درین مورد در هاله ای ازابهام قرارداده است ــ حتا ابهام زنده نبودن گروگان های امریکایی .