آراي اشرف غني در سال آينده اضافه از ۲۰۰۰۰۰ نمي شود

پيش ګويي از حضرت صاحب مجددي است که استخاره کرده بود ، سيد منصور آغا تاييد کرده ومن براي تان در مورد آراي اشرف غني نوشتم ؟؟؟
زيادتر از ۲۰۰۰۰۰ دوصد هزار راي انهم در بدل دالر نمي برند ؟؟؟
زيرا ۵ سال  رياست جمهوري کردند که  خودرا ريشخند عالم ساخت ، وبيچاره چقدر ارس زد و اعصاب خرابي کرد ، روزانه چقدر سرباز وافسر کشته داد ، کندز را دو مرتبه به سقوط مواجه کرد  ، غزني را دستوري به طالبان واګذاشت ، فراه وولسوالي هاي زياد و فراوان را به طالب ها داد  و اشرف غني  طالب ها را صاحب رينجر ها وسلاح مدرن وتانک ساخت ، موضوع تذکيره الکترونيکي به حالش مانده ، ديورند را به پاکستان فروخت ، يک مثقال صلاحيت نه دارد ، درياي کوکچه ودر ياي کنر ودرياي پنجشير هميشه پر اب بود ولي او برق را از آسياي ميانه مي خرد ومردم ما در زمستان سرد برق نه دارد وشما يا با با ويا مغز متفکر مي ګوييد و امروز سر خليل زاد هم کلاه ګذاشت ، شخص امرالله صالح از ان شکايت داشت و از وزارت که قبلا تعين کرده بود استعفي داد ، اين دو صد هزار راي را ۷۵ هزار از هزاره ها و ۵۸ هزار از روند سبز امرالله صالح ومتباقي از چاپلوسان و نوکران خود اشرف غني حساب کنيد يعني ۶۷ هزار از مزدوران اشرف غني ، بس ، باز مي بينيم ؟
ګويا تيم اشرف غني به عبدالله تسليم شد ؟؟